ارزیابی عملکرد معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی …

۳-پس رویدادی،
۴-اقدام پژوهی،
۵-بررسی موردی (سرمد و همکاران ، ۱۳۸۴: ۸۲-۷۹)
نوع این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از مبنای نحوه گردآوری داده ها تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی به روش مقطعی می باشد.
در روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام می شود.این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد.(سرمد و همکاران،۸۳:۱۳۸۴)
۲-۳-جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا در هر پژوهش جامعه ی مورد بررسی جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل است صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.(سرمد و همکاران، ۱۳۸۴ :۱۷۷)
در این تحقیق دو نوع جامعه آماری وجود دارد:
کلیه‌ی کارکنان معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۷ و ۱۰ شهرداری تهران که ۹۰ نفر می باشند.
شهروندان منطقه ۷ و ۱۰ شهرداری تهران که از خدمات معاونت شهرسازی استفاده می نمایند که جامعه نامحدود در نظر گرفته شده است.
۳-۳-نمونه آماری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شود، به گونه‌ای که این مجموعه معرف ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد.(خاکی، ۲۷۳:۱۳۸۴)
در این تحقیق از آن جایی که بخشی از جامعه آماری (مدیران و کارکنان معاونت شهرسازی منطقه ۷ و ۱۰) کوچک و محدود بوده است لذا کل جامعه به عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده است. به عبارت دیگر در بخشی از این تحقیق از روش سرشماری برای نمونه‌گیری استفاده شده است.نمونه‌ی آماری یا حجم نمونه‌ی این تحقیق برای کارشناسان هر منطقه ۴۵ نفر می باشد.
دربخش دیگر جامعه آماری برای تعیین حجم نمونه لازم از شهروندان که به عنوان جامعه نامحدود در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه شاخص ها از نوع کیفی هستند از رابطه زیر استفاده می گردد:
حدود اطمینان =۹۵%
سطح خطای مجاز = ۰٫۰۹
 
 
سطح خطای مجاز بطور معمول ۰٫۰۵ در نظر گرفته می شود لیکن در این تحقیق به علت آنکه بخشی از جامعه را شهروندان تشکیل می دهند و دو منطقه مورد بررسی قرار می گیرند لذا با مشورت اساتید سطح خطای مجاز ۰٫۰۹ در نظر گرفته شده است. نمونه شهروندان برای هر منطقه ۱۱۸ عدد می باشد. لذا ۱۱۸ پرسشنامه در هر منطقه در میان شهروندان توزیع گردید که تعداد ۱۰۰ عدد از آنها پس از تکمیل به محقق برگردانده شده است.
۴-۳-روش نمونه گیری
نمونه گیری فرآیندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتر که از آن انتخاب شده اند باشند.(خاکی، ۲۵۰:۱۳۸۴) برای نمونه گیری می توان از روش های متنوعی استفاده نمود که مهمترین آنها به شرح زیر است:
نمونه گیری تصادفی ساده
نمونه گیری سیستماتیک
نمونه گیری طبقه ای
نمونه گیری خوشه ای
نمونه گیری مرحله ای
در این پژوهش برای انتخاب نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شده است که در این نوع نمونه گیری به هریک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شوند تا در نمونه انتخاب شوند.(دلاور،۱۸۱:۱۳۸۰)
۵-۳-ابزار جمع آوری اطلاعات
مهمترین روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به شرح زیر است:
مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت استفاده شده است.
تحقیقات میدانی
در این قسمت به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.پرسشنامه مجموعه ای از سوال ها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را می دهد.(سرمد و همکاران ،۱۴۰:۱۳۸۴) این پاسخ ها داده های موردنیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد. ابزار اصلی استفاده شده در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در این بخش به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات ۲ پرسشنامه تهیه گردیده است:
-پرسشنامه مدیران و کارشناسان
-پرسشنامه شهروندان
پرسش نامه ها شامل دو بخش هستند:
الف)بخش عمومی :در این بخش سعی شده اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.این بخش در پرسشنامه کارشناسان شامل ۶ سوال(جنس، سن، تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار و نوع فعالیت) و در پرسشنامه شهروندان شامل ۶ سوال(جنس، سن، تحصیلات، شغل، ساکن و یا شاغل بودن در منطقه و مدت اقامت یا اشتغال) می باشد.
ب) سوالات مرتبط با مولفه های و شاخص های تحقیق: این بخش در پرسشنامه کارشناسان شامل ۳۹ سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ و پرسشنامه شهروندان شامل ۳۶ سوال بسته پاسخ می باشد.
پرسش‌نامه‌ی این پژوهش محقق ساخته است و برای طراحی و ساخت آن از نظریات اساتید فن و پژوهش‌های موجود استفاده شده است.
۶-۳-مقیاس اندازه گیری
یکی از مراحل اساسی در پژوهش اندازه گیری است.اندازه گیری روشی است که از طریق آن یک صفت یا ویژگی با توجه به ملاک مشخص عددی نسبت داده می شود و به عبارت دیگر اندازه گیری عبارت است از تبدیل کیفی به کمی با توجه به ملاک معین. چهار دسته عمده از مقیاس ها عبارتند از:
مقیاس اسمی: این مقیاس ها که به مقیاس عددی نیز مشهورند جز محدودترین مقیاس ها هستند و به صورت دو ارزشی و چند ارزشی وجود دارند.
مقیاس رتبه ای: با این مقیاس ها می توان علاوه بر تشخیص وجود یا عدم وجود صفت، شدت و ضعف آن را سنجید.
مقیاس فاصله ای: علاوه بر دارا بودن صفات مقیاس های اسمی و ترتیبی، دارای این ویژگی است که می توان فواصل بین نمرات را مشخص کند یا به عبارتی ان را کمی نماید.
مقیاس نسبی: مقیاس نسبی مانند مقیاس فاصله ای است با این تفاوت که این مقیاس دارای صفر مطلق است که به عنوان مبدا سنجش مورد استفاده قرار می گیرد.(حافظ نیا،۱۷۵:۱۳۸۲)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir