ارزیابی جامعه شناختی

نش، کیت. (1380) «جامعه شناسی سیاسی معاصر»، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
هابرماس، یورگن. (1384) «نظریه کنش ارتباطی: جهان زیست و نظام»، ترجمه کمال پولادی، تهران: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران.
هام، مگی و دیگران. (1382) «فرهنگ نظریه‌های فمینیستی»، مترجمان: نوشین احمدی خراسانی، فیروزه مهاجر، فرخ قره‌ داغی، تهران: نشر توسعه.
مقالات:
آفاری، ژانت. (1371) «تاملی در تفکر اجتماعی – سیاسی زنان در انقلاب مشروطه»، نشریه نیمه دیگر، دوره اول، شماره 17.
اردلان، پروین. (1378) «زنان نشریان زنان را معرفی می کند»، نشریه زنان، شماره های 52، 53، 55، 62، 69 و 71.
اسنو، دیوید؛ رابرت بنفورد و اسکات هانت. (1387) «میدان‌های هویت: فرایندهای طراحی و ساخت اجتماعی هویت جنبش‌ها»، در لارنا، انریک؛ هانک جانستون و ژوزف گاسفیلد. [ویراستاران] «جنبش های نوین اجتماعی»، ترجمه محمد سروریان و علی صبحدل، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
پیران، پرویز. (1379-80) «جنبش‌های اجتماعی شهری؛ با نیم نگاهی به شرایط ایران»، ماهنامه آفتاب، شماره‌های 2، 4، 9.
پیران، پرویز. (1381) «جنبش دانشجویی: پیشاهنگ جنبش اجتماعی»، ماهنامه آفتاب، شماره 21: صص 32-39.
جلائی پور، حمیدرضا. (1385) «چهار ارزیابی جامعه شناختی از موقعیت زنان ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 21: صص39-71.
جواهری، جلوه. (1387) «فمینیسم عملگرا»، نشریه داخلی مدرسه زنان، شماره اول: صص 151-169.
زاهد زاهدانی، سعید. (1377) «نظریه ترکیبی در مورد جنبش های اجتماعی»، فصلنامه فرهنگ، شماره 27و28: صص 245-272.
زاهد زاهدانی، سعید. (1384) «جنبش زنان در ایران»، ماهنامه حورا، شماره 11.
صدر، شادی. (1385) «تحلیل فمینیستی مجازات سنگسار»، ماهنامه زنان، سال پانزدهم، شماره 141: صص 18-21.
عباسقلی زاده، محبوبه. (1386) «تحلیلی بر آرایش نیروهای فعال جنبش زنان و نحوه سازماندهی آنان»، پایگاه اینترنتی میدان (www.meydaan.com) اسفندماه.
عباسقلی زاده، محبوبه. (1387) «زمینه های پیدایش گفتمان علیه نوبنیادگرایی در جنبش زنان»، پایگاه اینترنتی میدان (www.meydaan.com) مردادماه.
کریمی، علی. (1385) «جنبش های جدید اجتماعی و هویت با تاکید بر ایران»، در زندی، داور. [ویراستار] «نهادهای مدنی و هویت در ایران»، تهران: انتشارات تمدن اسلامی.
کشاورز، ناهید. (1385) «مفهوم استقلال در نگاه کنشگران جنبش زنان»، نامه زن، شماره 6، صص 110-125.
کشاورز، ناهید. (1387) «اسلام و جنبش یک میلیون امضاء»، نشریه داخلی مدرسه زنان، شماره دوم: صص 5-36.
لرستانی، فریبرز. (1382) «جنبش اجتماعی زنان ایران»، فصلنامه پژوهش زنان، دوره اول، شماره 6.
مرکز فرهنگی زنان (1385) «ویژه نامه سالگرد 22 خرداد 84»، نامه زن، نشریه داخلی مرکز فرهنگی زنان، شماره 5.
مرکز فرهنگی زنان (1385) «هشت مارس در ایران بعد از انقلاب»، نامه زن، نشریه داخلی مرکز فرهنگی زنان، شماره 6، صص 15-21.