ادارات ثبت اسناد و املاک


Widget not in any sidebars

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با اصلاحات بعدی
‌‌ماده 1- به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و تداوم و بهره‌وری آن‌ها ازتاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
تبصره 1– تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌گردد.
تبصره 2– ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمان های جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
‌ماده 3- کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظرمتخلف بوده‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تاشش‌ماه محکوم خواهندشد.
‌تبصره 2- هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده ‌باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظرمتخلف بوده‌است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و شهرداری ها محکوم خواهندشد. سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.
ماده 8 – صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیربنایی مانند آب، ‌برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذی‌ربط در اراضی زراعی و باغها موضوع ماده (1) این قانون توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداری ها، شهرداری ها و سایر مراجع ذی‌ربط صرفاً پس از تأیید کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز خواهدبود. متخلف از اینماده برابر مقررات ماده (3) این قانون مجازات خواهدشد.
ماده 10 – هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه وسایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به ‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره 1– چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره 2– مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل ابتدا نوع و روش تحقیق را مشخص می‌نماییم سپس با بررسی جامعه آماری و روش‌های نمونه گیری، حجم نمونه را تعیین می‌کنیم. در ادامه ضمن اشاره به روش و ابزار گردآوری اطلاعات به بررسی روایی و پایایی ابزارهای تحقیق می‌پردازیم و در انتها به معرفی روش ها و ابزار تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss نسخه 21 و Amos نسخه 22 استفاده شده است. برای تأیید روایی، سؤالات پرسشنامه از مبانی نظری تحقیق استخراج شده که پس از اصلاح پرسشنامه توسط خبرگان و صاحبنظران، توزیع شده است.
3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و کاربردی بوده است، هدف از تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر این تحقیقات تحقیقاتی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی ها مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین میتوان گفت تحقیق حاضر نیز از نوع کاربردی میباشد چون در این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز و ارائه راهکارها و اقداماتی در جهت رفع این معضل هستیم. همچنین از آنجاییکه با استفاده از یک روش مشخص (پرسشنامه) به جمعآوری اطلاعات پرداخته شده است تحقیق از نوع پیمایشی میباشد.
از نظر روش گردآوری اطلاعات، روش به‌کار گرفته شده در این تحقیق آمیزه‌ای از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی و پیمایشی می‌باشد. روش کتابخانه‌ای، عمدتاً به منظور مطالعه‌ی ادبیات موضوع و بررسی سابقه‌ی تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت مؤلفه‌های مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز استفاده می‌شود. روش میدانی به منظور شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر ساخت و ساز غیر مجاز است و در نهایت به منظور گردآوری داده‌ها، پیمایشی بر روی نمونه‌ی تحقیق ان
جام شده است. روش کتابخانه‌ای، بررسی تحقیقات گذشته و حرکت در ادامه مسیر آن‌ها را تضمین می‌کند. روش میدانی با واقع‌گرایی بالا، دقت را برای نتایج تحقیق به ارمغان خواهد آورد و در نهایت روش پیمایشی، آزمون فرضیات تحقیق را امکان پذیر خواهد نمود.
3–3– جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1383).
با توجه به اهداف این تحقیق، جامعه‌ی آماری این تحقیق کلیه افرادی که در شهر یزد اخیراً درگیر ساخت و ساز بوده اند یا با ساخت و ساز آشنایی دارند، می‌باشند.
3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری
(3-2)

                                                    .