اجتماعی و فرهنگی

جدول 2-1 : تعداد کل مهاجرین به تفکیک زن و مرد …………………………………………………20
جدول 2-2 : تعداد مهاجران بین المللی به عنوان درصدی از جمعیت در مناطق مختلف دنیا…….21
جدول 2-3 : تعداد مهاجرین افغانی در ایران طی سالهای 1359 تا 1385 ……………………………30
جدول 2-4 : تعداد پناهندگان افغانی بر حسب تحصیلات 1381 …………………………………….32
جدول 2-5 : تعداد افغان بر حسب تحصیلات( مقیم و برگردانده شده ) ……………………………33
جدول 2-6 : افغان های ساکن ایران بر حسب تیپ شغلی، 1381……………………………………34
جدول 2-7 : افغان های بازگردانده شده بر حسب تیپ شغلی(بین دی ماه 1382 و آبان ماه 1383) …….35
جدول 2-8- پناهندگان افغان بر حسب تیپ شغلی(11/9/1383). ……………………………………36
جدول 2-9 : ماتریس هزینه ـ فایده مهاجرت …………………………………………………..109-108
جدول 2-10 : ارتباط موازی و هماهنگ بین دلایل و انگیزه های شخصی و خصوصیات ساختاری ـ اجتماعی در رابطه با ارزش های مورد انتظار از مهاجرت ……………………………………..110-109
جدول 2-11- مکانیسم های بازخورد زمینه ای شبکه های مهاجرت با اجتماعات مبدأ و مقصد.135
جدول 3-1- طیف لیکرت برای دو پرسشنامه تحقیق …………………………………………………159
جدول 3-2- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر جنگ و ناامنی بر مهاجرت افغان ها ………163
جدول 3-3- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر فقر بر مهاجرت افغان ها …………………..164
جدول 3-4- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر شرایط اجتماعی – اقتصادی بر مهاجرت…165
جدول 3-5- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی دو کشور ایران و افغانستان بر مهاجرت افغان ها به ایران …………………………………………………………………..166
جدول 3-6- ابعاد و شاخص های اندازه گیری تأثیر زمینه کار و اشتغال بر مهاجرت ……………167
جدول 3-7- نتایج تحلیل روایی و پایایی متغیرهای اصلی تحقیق ……………………………………..168
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی …………………………………….172
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ………………………………………..173
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل …………………………………174
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب محل زندگی سایر خانواده …………………175
جدول 4-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ……………………………176
جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ملیت پدر و مادر …………………………..177
جدول 4-7- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت مذهب ……………………………..177
جدول 4-8- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مدت حضور در ایران ……………………. 178