اجتماعی و فرهنگی

تعیین هویت ، ثبت و مستند سازی
حفاظت و نگهداری آثار و مجموعه ها
نمایش و ارائه آثار
آموزش و پژوهش
2-1-5-1-نقش اجتماعی و فرهنگی موزه ها
با تحولات ایجاد شده در امور موزه ها و شیوه های موزه داری این موسسات پیش از پیش به نهاد هایی اجتماعی تبدیل شده و مانند نمونه های اولیه خود تنها برای قشر خاصی از اجتماع تاسیس نگشته اند و در موضوعات بسیار متنوع گسترش یافته و برای سپاری از جنبه های حیات بشری، موزه های مجهزی بر پا شده اند .فعالیت ها و نقش های فرهنگی موزه ها بسیار گسترده شده و دیگر شامل مجموعه های خصوصی نبوده و تنها برای قشر خاصی به گرد آوری مجموعه ها و آثار نمی پردازند. « عملکرد موزه بیش از هر چیز بازتاب آرمان ها و اندیشه های انسان، محیط فرهنگی و اجتماعی ، کارها و خلاقیت های پایان ناپذیر او در گذشته و حال است .
2-1-5-2-گرد آوری آثار و مجموعه ها
با گذشت زمان و بروز تحولات متعدد در ساختار موزه ها ، این موسسات وظیفه گردآوری مجموعه هایی ، که در حکم میراث انسان است، برعهده گرفتند. موزه ها با گرد آوری این میراث و حفظ آنها نقش امانت داران فرهنگی را عهده دار شده و با گرد آوری مجموعه ها به حفظ ارزش هایی می پردازند که با از بین رفتن این مواریث هیچ جایگزینی دیگری برای آنها نمی توان یافت.جمع آوری میراث هایی که برخاسته از علم ، هنر و ارزش های انسانی بوده و نقش انسان در طبیعت ، جامعه و تاریخ را نشان می دهند،در مکانی واحد و مشخص مهم ترین وظایف موزه بوده است.
2-1-5-3-تعیین هویت ، ثبت و مستندسازی
نقش موزه ها تنها گرد آوری آثار متعدد از نقاط مختلف نبوده بلکه می بایست تمامی مجموعه ها و آثاری که به موزه وارد می شوند به دقت مورد مطالعه قرار گرفته و هویت تمامی آنها مشخص گردد و تمامی اطلاعات و مشخصات مربوطه را گرد آوری نموده و د بانک های اطلاعاتی و دفاتر ثبت ، مشخص ، ثبت و ضبط گردد. به بیان دیگر برای تمامی این مجموعه ها می بایست شناسنامه کاملی تهیه شده و اطلاعات ضروری و مورد نیاز باز دیدکنندگان از طریق
شیوه های ارائه ، برچسب ها و … در هنگام نمایش آنها عرضه گردند. بانکهای اطلاعاتی و دفاتر ثبت هر موزه از منابع
گرانبها و ارزشمند هر موزه به شمار رفته و در فعالیت های علمی و پژوهشی کاربردهای فراوانی خواهد داشت.
2-1-5-4-حفاظت و نگهداری آثار و مجموعه ها
این بخش از وظیفه موزه ها به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که به کمک آنها سلامت مجموعه ها
حفظ شده و شرایط نگهداری و همچنین نمایش آثار به گونه ایست که مانع از پیشرفت خرابی در آثار شده و همچنین به طول عمر آنها کمک می نماید بسیاری از مجموعههایی که به موزه وارد می شوند نیازمند انجام عملیات حفاظتی و مرمتی می باشند لذا این بخش از وظایف موزه ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد.
2-1-5-5-نمایش و ارائه آثار
هدف نمایش در موزه های نوین ایجاد تسهیل تماس مستقیم بین فرد و شی است خواه فرد یک کودک دبستانی باشد یا بزرگسال و خواه شی نمونه ای متعلق به علوم طبیعی و یا یک مصنوع عرضه شده در تالار تاریخچه علوم و فنون باشد یا یک اثر هنری ،لذا بایستی در نظر داشت: اولا موزه وسیله نمایش اشیا است نه اشیا وسیله نمایش موزه. ثانیا مسلم است موزه تنها وسیله ارتباط عینی نیست بلکه هدف اساسی آن القا تاثیر فرهنگی و هنری و ایجاد رابطه بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیا دو بعدی به صورت رویارویی یک جهت و یا اشیا سه بعدی از راه برخورد چند جهته است .کار اصلی موزه ارائه آثار است زیرا مجموعه موزه برای بهره برداری بازدید کننده گردآوری می شود و کار موزه داران آماده سازی و ارائه آن آثار در تالار موزه یا بخش مطالعاتی است.
2-1-5-5-1-نحوه ارائه و نمایش آثار در فضاهای موزه برای بینایان
ارائه و نمایش آثار با برچسب های مختلف و سایر اطلاعات نوشتاری و بصری به چندین شکل انجام می گیرد :
ارائه و نمایش آثار در داخل تالار به صورت آزاد
الف- قراردادن آثار به روی پایه
ب- نصب آثار بر روی دیوار