اجتماعی و فرهنگی

جدول(4-7): رتبه و جمعیت شهرهای گروه سوم………………………………………………………………………………………………….144
جدول(4-8): رتبه و جمعیت شهرهای گروه چهارم……………………………………………………………………………………………….146
جدول(4-9): رتبه و جمعیت شهرهای گروه پنجم…………………………………………………………………………………………………147
جدول(4-10): رتبه و جمعیت شهرهای گروه ششم………………………………………………………………………………………………148
جدول (4-11): تعداد و درصد جمعیت شهری و تراکم جمعیتی استان مازندران در طی سال های 1335-1390………….151
جدول(4-12): الگوی سلسله مراتب استان و جایگاه شهرهای کوچک طی سال های 1375 تا 1390…………………………..154
جدول(4-13): رتبه-اندازه واقعی و تئوریک شهرهای استان مازندران در سال 1375………………………………………………..157
جدول شماره 4- 14 : رتبه- اندازه واقعی و تئوریک شهرهای استان مازندران در سال 1385……………………………………160
جدول 4- 15 رتبه- اندازه واقعی و تئوریک شهرهای استان مازندران در سال 1390……………………………………………….164
جدول 4-16 شاخص آنتروپی توزیع تعداد شهرها در استان مازندران طی سالهای 1375 تا 1390…………………………….168
جدول 4-17: شاخص آنتروپی توزیع استقرار جمعیت شهری در استان مازندران طی سالهای 1375 تا 1390……………..168
جدول(4-18)، تعداد شاخص های اجتماعی و فرهنگی در شهرهای استان مازندران………………………………………………..174
جدول(4-19)، تعداد شاخص های خدماتی به تفکیک شهر………………………………………………………………………………….176
جدول(4-20)، تعداد شاخص های اقتصادی در شهرهای استان مازندران……………………………………………………………….178
جدول(4-21)، تعداد گره های ارتباطی به تفکیک سکونتگاههای شهری………………………………………………………………..180
جدول(4-22): ارزش نهایی شاخص هایبه کار رفته درتعیین کارکردهای شهرهای استان…………………………………………..183
جدول(4-23): سطح بندی تعداد شاخص های به کار رفته درتعیین کارکردهای شهرهای استان…………………………………185
جدول(4-24): ارزش نهایی بخش های خدمات، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و ارتباطی در شهرهای استان……………..185
جدول 4-25- وضعیت برخورداری شهرهای استان از خدمات کلان و جایگاه شهرها …………………………………………….193
جدول5-1: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………………………………….198
جدول5-2: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل……………………………………………………………………………….199
جدول5-3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………………….199