اجتماعی و سیاسی

– -فسایی: پیشین، ج1، ص223-224؛ صفا: پیشین، ص159؛ قدیانى: پیشین، ج2، ص607؛ فرای: همان، ج4، ص220؛ سجادی، پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 1، ص629؛ مهدی، یثربی: « ابن عمید وزیر عهد دیالمه»، ارمغان، شماره 123، فروردین 1310، ص22.
– ابن مسکویه: پیشین، ج 5، ص394-396؛ ابن اثیر: پیشین، ج19، ص297.
– صفا: پیشین، ج1، ص 214؛ داود الهامی: « به قدرت رسیدن آل بویه»، فلسفه و کلام ، درسهایی ااز مکتب اسلام، شماره 5، مرداد1379، ص328.
– ابن العبرى (م 685): مختصر تاریخ الدول، ترجمه: عبد المحمد آیتى، انتشارات علمى و فرهنگى ، تهران، چ اول ، 1377، ص 225؛ ابن اثیر: پیشین، ج19، ص297؛ ابن خلدون: پیشین، ج2، ص612، و ج3، ص617؛ فسایی: پیشین، ج1، ص223-224؛ صفا: همان، ج1،ص214؛ حسن، پیرنیا، عباس، اقبال آشتیانى‏: تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه‏، متن تاریخ مفصل، تهران‏، انتشارات خیام‏، چاپ نهم، ص133؛ اشپولر: پیشین، ج1، ص159؛ قدیانی: پیشین، ج2، ص607؛ فرای: پیشین، ج4، ص220-221؛ سجادی، پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 1، ص629؛ علاء الدین آذری و دیگران: « اوضاع اجتماعی و سیاسی و آثار تاریخی اصفهان در دوره دیالمه»، میان رشته ای، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دوره اول، شماره6، سال 1350، ص109-110؛ علی سامی: « سیر دانش و فرهنگ ایران در ادوار مختلفه بعد از اسلام( مساجد بزرگ نخستین مراکز و مجامع درسی در سده های نخستین اسلام)»، هنر و معماری، هنر و مردم، شماره 126، فروردین1352،ص43.
– قدیانی: پیشین، ج1، ص 32-33.
– فسایی: پیشین، ج1، ص 223-224.
– ابن مسکویه: پیشین، ج5، ص 376-377؛ أبو الفداء اسماعیل بن عمر، بن کثیر الدمشقى (م 774): البدایه و النهایه، بیروت، دار الفکر، 1407/ 1986، ج‏11، ص 177؛ ابن خلدون: پیشین، ج2، ص612؛ فرای: پیشین، ج4، ص221؛ سجادی، پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 1، ص629؛ ابن خلدون: پیشین، ج2، ص612؛ و ج3، ص617-618؛ داود الهامی: «به قدرت رسیدن ال بویه»، پیشین، ص326-327.
– فرای: پیشین، ج4، ص221.
– با داوری از روی نام زید بن علی نوبندگانی می توان حدس زد که وی از نوادگان علی بن ابی طالب (ع) بوده است، و امید داشت که امیر بویهی وی را در پیشبرد مقاصد سیاسی و دینی کمک نظامی کند. ( تاریخ ایران کمبریج، ج4، ص221)
– ابن مسکویه: پیشین، ج5، ص377-381؛ فسایی: پیشین، ج1، ص215؛ ابن اثیر: پیشین، ج19، ص297؛ ابن خلدون: پیشین، ج2، ص613 -614.
– ابن مسکویه: پیشین، ج5، ص377-381؛ ابن اثیر: همان، ج19، ص297؛ ابن خلدون: همان، ج2، ص613 و ج3، ص617-618؛ فسایی: همان، ج1، ص215-217.
– سجادی، پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج 1، ص629.
– ابن مسکویه: پیشین، ج 5، ص377-381.
– ابن مسکویه: همان، ج5، ص400-4002؛ ابن خلدون: پیشین، ج2، ص612.
– ابن مسکویه: همان، ج 5، ص400-4002.
– همان، ج 5، ص402-403.
– ابن اثیر: پیشین، ج20، ص10.
– ابن مسکویه: پیشین، ج 5، ص402-403؛ ابن اثیر: همان، ج20، ص10.
– ابن مسکویه: همان، ج 5، ص417-419.
– ابن مسکویه: همان، ج5، ص223-224؛ ابن اثیر: پیشین، ج20، ص30-31؛ ابن خلدون: پیشین، ج2، ص618-619.
– ابن ابن مسکویه: همان، ج 5، ص223-224؛خلدون: همان، ج 2، ص618-619؛ ابن اثیر: همان، ج20، ص30-31.
– ابن مسکویه: همان، ج 5، ص223-224؛ ابن اثیر: همان، ج20، ص30-31.
– ابن خلدون: پیشین، ج 2، ص618-619؛ ابن مسکویه: همان، ج 5، ص445-447؛ ابن اثیر: همان، ج20، ص30-31.
– ابن مسکویه: همان، ج 5، ص445-447؛ ابن اثیر: همان، ج20، ص30-31؛ ابن خلدون: همان، ج 2، ص618-619.