اثر بخشی شناخت _ رفتار درمانگری سالمندی(CBTO)بربهبود نشانه های مرضی، همبسته های شناختی و …

– Norons ↑
-Synapses ↑
– Axon ↑
– Functional Magnetude Resonamce Imaging(FMRI) ↑
– Mnemosy ↑
– Plato ↑
– Socates ↑
– Taetetus ↑
– Republica ↑
– Encoding ↑
– Saving ↑
– Retrieving ↑
-William James ↑
– Crowder & Green ↑
-Dendrites ↑
-Between synaptic space ↑
-AXon ↑
– synapses ↑
– Karl Lashley ↑
– Hypocampus ↑
– Stratum ↑
– Amigdaloid ↑
– New cortex ↑
-Pavolov ↑
-Conditional learning ↑
– Bio- Cimical ↑
– Thalamus ↑
– Long Term Potential(LTP) ↑
– Bliss ↑
-Cerotonin ↑
– Acetylcholine ↑
– Norepinefrine ↑
– Anisomycine ↑
– Protein senthesys inhibition (PSI) ↑
– Johani Mold ↑
– Zola & Squire ↑
– Hipocampus ↑
– Amigdaloied ↑
– Tompson ↑
– Moskovich ↑
– Declarative Memory ↑
– Episodic memory ↑