جستجوی مقالات فارسی – اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- قسمت ۳۲

۱۰/۰

کنترل ناپذیری و خطر

۲۷/۰

۶۹/۰

۱۴

۵۰/۰

اطمینان شناختی

۰

۰

۱۴

۱

نیاز به کنترل فکر

۶۰/۰

۵۵/۱

۱۴

۱۴/۰

خود آگاهی شناختی

۸۰/۰

۹۸/۱

۱۴

۰۷/۰

نتایج جدول ۴-۱۰ حاکی از پایداری اثر آموزش راهبردهای فراشناخت در گذشت زمان است.

فصل پنجم

بحث و نتیجهگیری

درهرنظام آموزشی میزان پیشرفت تحصیلی و رفتارهای تقویتی در این راستا یکی ازشاخصهای ارزیابی موفقیت آن نظام آموزشی محسوب میشود.. با توجه به اهمیت ریاضیات، نظام های آموزشی می کوشند تا با گنجاندن مباحث ریاضیات در برنامه های تحصیلی به پرورش توانایی های ذهنی و قدرت استدلال دانش آموزان خود کمک کنند و آنان را برای همگامی با تحولات علمی و پیشرفت های فناوری در زندگی آینده آماده سازند. اما دانش آموزان غالبا در مواجهه با درس ریاضی نگرانی و اضطراب نسبتا همیشگی را تجربه کرده اند که این اضطراب عملکرد دانش آموزان را در این درس بیشتر اوقات مختل کرده و به عنوان یک مانع در یادگیری این درس عمل می کند (پاجارش و گراهام، ۲۰۰۰). نظر بر این است که مشکلات موجود بر دانش آموزان در یادگیری ریاضی یا منشاء درون ریاضی دارند یا برون ریاضی. مشکلات برون ریاضی نیز، یا درون فردی هستند یا برون فردی. مشکلات برون ریاضی که منشاء درون فردی دارند از ویژگی های فردی دانش آموزان در پردازش های ذهنی، یادگیری، انگیزش ها و نگرش ها سرچشمه می گیرند در حالی که مشکلات برون فردی از عوامل فرهنگی اجتماعی، آموزشی و چگونگی تدریس معلمان و … اثر می پذیرند. (علم الهدی، ۱۳۸۱). از طرف دیگر، در روانشناسی تربیتی، اهداف پیشرفت به عنوان یکی از مهمترین چارچوبهای نظری برای مفهوم سازی و بررسی پیامدهای تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است(الیوت،۱۹۹۹). اهداف پیشرفت معرف دستگاه معنایی جامع از موقعیتها یا بافتهایی است که پیآمدهایی شناختی، عاطفی و رفتاری دارد(ایمز،۱۹۹۲)و دانش آموزان برای تفسیر اعمال خود از آن ها استفاده میکنند. در نظریه اهداف پیشرفت، برعوامل شخصی (ادراکات، ارز شها و عواطف)و موقعیتی، به عنوان عواملی مؤثر بر انگیزش تحصیلی(میس، بلومن فلد و هویل،۱۹۸۸).

۵-۱-بررسی سولات و فرضیه ها

فرضیه یکم: مبنی بر آموزش موئلفه های فراشناخت به صورت گروهی بر اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزان موثر است تایید می گردد نتایج پژوهش ، نشان می دهد که در گروه آزمایش میانگین اضطراب امتحان در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کمتر شده است ، اما در گروه کنترل میانگین تغییر چندانی نداشته است برای بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی، از تحلیل کواریانس یک راهه (آنکووا) استفاده شد. با توجه به برابری واریانسها برای نمره اضطراب امتحان ریاضی برای تاثیر مداخلهی انجام شده، از تحلیل کوواریانس یک راهه(آنکووا) استفاده شد نتایج جدول پژوهش بیانگر آن است بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و و این بدان معنی است که میانگین اضطراب امتحان ریاضی در گروه آزمایش پس از مداخله آموزش موئلفه های فراشناخت ،در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش پیدا کرده است.این نتایج با نتایج پژوهش های زارعی و همکاران(۱۳۹۱) .(امامی پور و همکاران،۱۳۹۰) . قرقانی،۱۳۹۰ مرادی(۱۳۹۲) کوشکی(۱۳۹۲) شفیعی(۱۳۹۰ ) ترک(۱۳۹۳) همسو است

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.