اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- …

فصل چهارم:یافته های پژوهش
۴-۱- یافته های توصیفی ۸۶
۴-۲- یافته های استنباطی ۸۷
فصل پنجم :بحث و نتیجه گیری
۵-۱-برسی سولات و فرضیه ها ۹۵
۵-۳- محدودیت های پژوهش: ۱۰۰
۵-۲- پیشنهادات پژوهشی: ۱۰۰
۵-۳-پیشنهادات کاربردی ۱۰۰
منابع فارسی ۱۰۲
منابع انگلیسی ۱۰۹
ضمائم ۱۲۰
پرسشنامه فراشناخت ولز ۱۲۱
پرسشنامه اضطراب امتحان (ابوالقاسمی) ۱۲۴
فهرست جداول و شکل ها
شکل شماره ۲-۱: طبقه بندی انواع راهبردهای یادگیری (به نقل از پرویز، ۱۳۸۴)………………………………………………………. ۲۰
شکل ۲-۲ مدل عملکرد اجرایی خود تنظیمی (S-REF)اختلال روانشاختی به همراه فراشناخت واره ها (ولز و مانیوز ۱۹۹۴، )……… ۲۶
شکل ۲-۳ . مدل A-B-C…………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
شکل ۲-۴: دور معیوبی که در آن اضطراب بیهوده ناشی از ارزیابی اولیه غیر منطقی ،‌دلیلی برای ارزیابی سوگیرانه محسوب می شود……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۳
جدول ۴-۱-میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون اضطراب امتحان ریاضی در گروههای آزمایش و کنترل……..۸۶
جدول ۴-۲-میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون باورهای فراشناخت در گروههای آزمایش و کنترل………….۸۷
جدول۴-۳- نتایج شیب پیش آزمون میانگین های نمره اضطراب امتحان ریاضی با شیب پس آزمون…………………………………….۸٫۸
جدول ۴-۴- نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها در اضطراب امتحان ریاضی……………………………………………….۸۸
جدول ۴-۵- تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر مداخله بر اضطراب امتحان ریاضی……………………………………………………….۸۸
جدول ۴-۶-نتایج آزمون t گروه های وابسته برای بررسی پایداری نتایج در گذشت زمان……………………………………………………۸۹
جدول ۴-۷- نتایج آزمون لون برای بررسی برابری واریانس ها در خرده مقیاسهای فراشناخت……………………………………………۹۰
جدول ۴-۸- نتایج حاصل از تحلیل مانکوا بر روی میانگین نمرههای پسآزمون خرده مقیاسهای باورهای فراشناخت و گروههای آزمایش و کنترل، با کنترل پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………………………………۹۰
جدول۴-۹- تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکووا بر روی میانگین های خرده مقیاسهای باورهای فراشناخت………….۹۱
جدول ۴-۱۰- نتایج آزمون t گروه های وابسته برای بررسی پایداری نتایج در گذشت زمان………………………………………………..۹۲

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی آموزش موئلفه های فراشناخت به صورت گروهی بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان انجام گرفته است ،پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه اجرا،آزمایشی است ،جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهرستان هرسین در سال تحصیلی۹۴/۹۳ که شامل ۴۳۸نفر از روش نمونه گیری خوشه ای ۲ آموزشگاه به صورت تصادفی انتخاب گردید که شامل ۱۶۷ دانش آموز می باشد.بعد از اجرای پرسشنامه اضطراب امتحان TAI (ابولقاسمی و همکاران) ۳۰نفر از دانش آموزان که دارای بیشترین نمره اضطراب بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۵ نفری کتنرل و آزمایش قرار گرفتند و از هر دو گروه پیش آزمون پرسشنامه فراشناخت ولز(MCQ30) نیز گرفته شد. گروه آزمایشی به مدت ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت آموزش موئلفه های فراشناختی قرار گرفتند. و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. به منظورتجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار(۲۱SPSS) در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی،درصد میانگین،و انحراف معیار) و استنباطی آزمون t و تحلیل کواریانس استفاده شده است. با توجه به برابری واریانسها برای نمره اضطراب امتحان ریاضی برای تاثیر مداخلهی انجام شده، از تحلیل کوواریانس یک راهه(آنکووا) استفاده شد نتایج پژوهش بیانگر آن است بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد و این بدان معنی است که میانگین اضطراب امتحان ریاضی در گروه آزمایش پس از مداخله آموزش موئلفه های فراشناخت ،در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش پیدا کرده است
نتایج آزمون t گروه های وابسته نشان میدهد که بین نمرات پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری وجود ندارد، و این بدین معنی است که نتایج اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی و همچنین تغیر باور های فراشناختی بر اثر آموزش موئلفه های فراشناخت در طول زمان (پیگیری) پایدار بوده است.
کلمات کلیدی:موئلفه،فراشناخت،اضطراب امتحان ریاضی،دانش آموزان،هرسین

فصل یکم

مقدمه پژوهش

۱-۱ مقدمه

اختلالات اضطرابی از شایع ترین اختلالات روانپزشکی در جمعیت عمومی هستند. در ایالات متحده حدود ۳۰ میلیون نفر دچار این اختلالات هستند و نسبت ابتلای زنان تقریباً دو برابر مردان است. اختلالات اضطرابی با عوارض زیادی همراهند و اغلب مزمن شده و نسبت به درمان مقاوم هستند. این اختلالات را میتوان خانوادهای از اختلالات روانی مجزا و در عین حال مرتبط به هم در نظر گرفت. طبق متن ویرایش پنجم کتابچه تشخیصی و آماری اختلالات روانی(۵-DSM)[1] اختلالات اضطرابی شامل موارد زیر هستند:
۱-اختلال اضطراب فراگیر[۲] ۲-اختلال پانیک[۳] ۳-بازارهراسی[۴] ۴-هراس(فوبیای)[۵] اختصاصی ۵-جمعیت هراسی[۶] لازم به ذکر است اختلالات وسواسی-جبری(OCD) و اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) در۵DSM از اختلالات اضطرابی جدا شده و در بین طبقات، طبقات مجزایی را تشکیل دادهاند، اما توالی این اختلالات بین رابطه آنها با اختلالات اضطرابی است.
اضطراب امتحان[۷] به عنوان یک پدیده مهم و رایج در مراکز آموزشی که بسیاری از نوجوانان با آن درگیرند، نوعی اشتغال ذهنی است که با خودکمانگاری و تردید در تواناییهای مشخص و به عدم تمرکز حواس و واکنش جسمانی ناخوشایند منجر میشود و پیامد منفی آن کاهش توان مقابله با موقعیت امتحان و ناکارآمدی تحصیلی است. نتایج پژوهش میلر[۸] (۱۹۹۰) مؤید این مطلب است که اضطراب امتحان بالا با ناکارآمدی تحصیلی، سلامت روانی ضعیف و هیجانهای ناخوشایند همبستگی دارد. همچنین اضطراب امتحان به حس منفی، نگرانی، برانگیختگی روان- شناختی و رفتارهای همراه با نگرانی در مورد شایستگی در امتحان اشاره میکند ( بمبوتی[۹]، ۲۰۰۹). یکی از دروسی که دانش اموزان همواره با آن مشکل دارند یادگیری ریاضی و اضطراب ناشی از رویارویی با این مساله است.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.