اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- قسمت …

جلسه هشتم
مرور تکلیف وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های فراشناختی مثبت
ادامه چالش ورزی با باورهای فراشناختی مثبت.
اجرای راهبرد های ناهمخوان در طول جلسه
تکلیف منزل:آزمایش های رفتاری(برای مثال آزمایش کاهش و افزایش نگرانی)
جلسه نهم
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بررسی مقابله های ناسازگار و اجتنابی باقیمانده.
ادامه چالش ورزی با باور های فراشناختی مثبت.
آغاز جایگزینی برنامه پردازش جدید
تکلیف منزل:درخواست از بیمار برای تدوین اولیه خلاصه درمان
جلسه دهم
مرور خلاصه درمان و بررسی مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)
تکمیل طرح کلی درمان(پیشگیری از عود)
تقویت برنامه های پردازشی جدید و توضیح آنت با مثال.
برنامه ریزی جلسه های تقویتی
تکلیف منزل:تصریح تداوم کاربرد

۳-۸- روش تجزیه و تحلیل دادها

به منظورتجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از نرم افزار(۲۱SPSS) در دو سطح آمار توصیفی(فراوانی،درصد میانگین،و انحراف معیار) و استنباطی آزمون t و تحلیل کواریانس استفاده شده است

۳-۹-ملاحضات اخلاقی

در پژوهش حاضر تلاش شد تا جنبه های اخلاقی در کنار ابعاد فنی و تکنیکی پژوهش لحاظ شود. برحی از این ملاحضات اخلاقی عبارتند از:
مجوز لازم از مسئول محترم حراست اداره آموزش و پرورش شهرستان اخذ گردید.که کپی آن در پیوست آمده است
دانش آموزان شرکت کننده در این طرح از اختیار لازم جهت همکاری برخوردار بودند
گروه کنترل در پایان پژوهش به مدت سه جلسه مورد آموزش های فراشناختی قرار گرفتند
اطلاعات مربوط به آزمودنیها محفوظ نگه داشته شد
ضمنا از همه دانش آموزان گروه کنترل و آزمایش و عوامل اجرایی مدرسه تقدیر به عمل آمد.

فصل چهارم

یافتههای پژوهش

تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS-21انجام گرفت. با توجه به اینکه برای استفاده از شاخصهای آماری پارامتریک باید توزیع دادهها نرمال باشد، برای تعیین توزیع جامعه (نرمال بودن دادهها) از آزمون شاپیرو-ویلک استفاده شد، در آزمون های انجام شده سطح ۰۵/۰>P معنی دار در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی بود، برای بررسی فرضیههای پژوهش، از شاخص آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد.

۴-۱- یافته های توصیفی

در جدول ۱-۴ میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری اضطراب امتحان ریاضی در گروههای آزمایش و کنترل آمده است.

جدول ۴-۱-میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون و پس آزمون اضطراب امتحان ریاضی در گروههای آزمایش و کنترل

گروه پیشآزمون پس آزمون پیگیری
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.