اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- قسمت ۱۹

طراحی فرمول بندی موردی
آشنایی با مدل فراشناختی
اجرای آزمایش سرکوب فکر
آغاز چالش ورزی با باورهای مرتبط با کنترل ناپذیری نگرانی
تمرین توجه آگاهی انفصالی(DM)
معرفی به تعویق انداختن نگرانی
تکلیف منزل:توجه آگاهی انفصالی و به تعویق انداختن نگرانی
جلسه دوم
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های مرتبط با کنترل ناپذیری نگرانی
در صورت لزوم ، ادامه آشناسازی با مدل فراشناختی
اسناددهی مجدد کلامی و رفتاری-کنترل ناپذیری
تکلیف منزل:ادامه به تعویق انداختن نگرانی و معرفی آزمایش از دست دادن کنترل
جلسه سوم:
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های مرتبط با کنترل ناپذیری نگرانی
ادامه چالش با باور های مرتبط با کنترل ناپذیری نگرانی( ارائه شواهد مخالف)
اجرای آزمایش از دست دادن کنترل در جلسه درمان
شناسایی و متوقف کردن رفتار های ناسازگار اجتنابی/کنترل.
تکلیف منزل:ادامه به تعویق انداختن نگرانی،متوقف کردن رفتارهای اجتناب از نگرانی و آزمایش از دست دادن کنترل
جلسه چهارم
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های مرتبط با کنترل ناپذیری نگرانی و رفتارها
در صورت لزوم،ادامه چالش ورزی با باورهای مرتبط با کنترل ناپذیری نگرانی.
آغاز چالش ورزی با باورهای منفی مرتبط با خطرناک بودن نگرانی.
تلاش برای از دست دادن کنترل و آسیب رساندن به خود از طریق آزمایش نگرانی
تکلف منزل: آزمایش نگران اندیشی عمدی برای برسی خطرناک بودن نگرانی
جلسه پنجم
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های مرتبط با خطر ناک بودن نگرانی
ادامه چالش ورزی با باور ها منفی مرتبط با خطرناک بودن نگرانی.
اجرای یک آزمایش در طول جلسه برای به چالش کشیدن باور های مرتبط با خطرناک بودن نگرانی
تکلف منزل: آزمایشهای رفتاری برای به چالش کشیدن باور های مرتبط با خطرناک بودن نگرانی
جلسه ششم
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های مرتبط با خطر ناک بودن نگرانی و راهبردهای نا کارآمد باقیمانده
ادامه چالش ورزی با باور های مرتبط به خطرناک بودن نگرانی
تمرکز بر متوقف کردن سایر راهبرد های ناسازگار باقیمانده.
تکلیف منزل:آزمایش رفتاری برای به چالش کشیدن باور های مربوط به خطرناک بودن نگرانی
جلسه هفتم
مرور تکلیف منزل وتکمیل فرم مقیاس اضطراب- نسخه بازنگری شده(AS-R)،بویژه باور های مرتبط با خطر ناک بودن نگرانی
آغاز چالش وزی با باورهای فراشناختی مثبت در صورت صفر شدن باور های فرا شناختی منفی
تکلیف منزل: راهبرد ناهمخوان یا آزمایش دیگری برای به چالش کشیدن باور های فراشناختی مثبت.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.