اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- قسمت ۱۷

مطالعه به طور معناداری تأثیر بیشتری بر کاهش اضطراب امتحان دانشجویان مبتلا دارد) با ارزش معناداری(۰۰۰/۰= (Pتایید شد شد. فرضیه اصلی دوم پژوهش )گروه درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر در مقایسه با آموزش مهارتهای مطالعه به طور معناداری تاثیر بیشتری بر کاهش اضطراب پنهان دانشجویان مبتلادارد( با ارزش معناداری(۰۰۱/۰= P )و اطمینان۹۵% تایید شد.(عطایی۱۳۸۷)
شانون و آلن[۱۰۸] (۲۰۱۰) طی یک طرح آزمایشی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی بر افزایش عملکرد ریاضی دانش‌آموزان سال ۱۱ دبیرستان را در یکی از مناطق آموزشی کالیفرنیا مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که افراد گروه آزمایش پس از ۸ هفته آموزش تفاوت معناداری را در عملکرد ریاضی نشان دادند
ولز و همکاران (۲۰۰۱) نگرانی نوع ۲ و نگرانی نوع ۱ و باورهای فراشناختی را در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب منتشر ، فوبیای اجتماعی و افراد سالم بررسی کردند.بیماران مبتلا به اختلال اضطراب ، از سایر گروه‌های مضطرب ، از نظر گزارش سطوح بالاتر فرانگرانی و باورهای منفی در مورد نگرانی ، متفاوت بودند.اما این گروه‌ها در باورهای مثبت در مورد نگرانی تفاوتی نداشتند.در این مطالعه شباهت‌های بسیاری در فراشناخت های بیماران افسرده و مضطرب مشاهده شد.
لاملی و هارکنس[۱۰۹](۲۰۰۹) در بررسی علائم افسردگی و اضطرابی و طرح وارههای ناسازگار اولیه در نوجوانان به رابطه معناداری دست یافتند.
پژوهشی توسط تیلسیچ[۱۱۰]،ارینگ[۱۱۱]،نستلر[۱۱۲] (۲۰۱۵) با هدف برسی رابطه فراشناخت منفی و نگرانی و کیفیت خواب در ۵۶ بیمار GAD انجام گرفت نتایج نشان داد بین فراشناخت منفی ،نگرانی و کیفیت خواب ارتباط معنا داری وجود دارد و فراشناخت منفی منجر به فرایند نگرانی طولانی مدت و در نتیجه کیفیت خواب پایین میگردد.

فصل سوم

روش پژوهش

هدف های هر پژوهش علمی مستلزم طرح پرسش هایی در باره پدیده های مورد علاقه، و تهیه پاسخ برای این پرسش هاست. روش های پژوهش و به بیان دقیق تر روش شناسی نیز تا آنجا که انتخاب طرح، گروه نمونه، اندازه ها و روش های تحلیل داده ها برای یافتن پاسخ را زیر نفوذ قرار می دهد، ناگزیر با این پرسش ها ارتباط پیدا می کند (هومن، ۱۳۸۶، ص ۸۳ ).
بنابراین در این فصل که طرح تحقیق توضیح داده می شود: نخست توضیحاتی در مورد نوع تحقیق ارایه و سپس به جامعه، حجم نمونه، نحوه انتخاب آنها، ابزار و روش جمع آوری داده ها، نحوه تهیه و اصلاح ابزار پژوهش و پایایی و روایی آن پرداخته خواهد شد. و درنهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۳-۱- روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به شیوه اجرا،آزمایشی است

۳-۲-دیاگرام طرح

T2 X T1 GE
T2 T1 GC

۳-۳-متغیر های پژوهش

متغیر مستقل: موئلفه های فراشناخت
متغیر وابسته: اضطراب امتحان ریاضی
متغیر کنترل:جنسیت و پایه تحصیلی

۳-۴-جامعه،نمونه و روش نمونه گیری

۳-۴ -۱-جامعه آماری

جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان شهرستان هرسین که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ مشغول به تحصیل هستند می باشد تعداد آن ۴۳۸ نفر است.

۳-۴-۲- نمونه مورد مطالعه

نمونه این پژوهش ۱۶۷ نفر آزمودنی از دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان شهر هرسین می باشد.

۳-۴- ۳-روش نمونه گیری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.