اثر بخشی آموزش موئلفه های فراشناخت بر اضطراب امتحان ریاضی دانش آموزان- …

آیا برای تغییر افکار خود کاری انجام دادید ؟ چه کار کردید ؟
آیا تلاش کردید به برخی از افکار خاص نیندیشید یا از برخی موقعیت ها اجتناب کنید ؟
نگرانی یا اندیشناکی چه مزایایی دارد ؟
آیا معطوف کردن توجه به افکار و احساسات سودی هم برای شما دارد ؟ چه سودی دارد ؟
معطوف کردن توجه بر روی تهدید چگونه می تواند کمک کننده باشد ؟
اگر افکار یا هیجان های تان را کنترل نکنید ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
اگر شما به این شیوه فکر کردن یا احساس کردن را ادامه دهید ، بدترین اتفاقی که ممکن است رخ دهد ، چیست ؟
آیا بر این باورید که نگرانی های تان غیر قابل کنترل هستند ؟

۲-۲-۶- طرح سنجش هفت مرحله ای

بهتر است برای توالی سنجش و تعیین روال متداول بررسی فراشناخت واره ها در جلسات سنجش ، از یک نقشه ی راهنما استفاده کنیم . در این قسمت به طرح هفت مرحله ای سنجش می پردازیم که به شکل متداول جلسات فراشناخت درمانی اختصاص دارد :
گام اول : تعیین ماهیت اصلی مشکل در ماه گذشته برای مثال :
” در ماه گذشته چه احساسی داشتید ؟”
” حالت خلقی و اضطرابی شما شبیه به چیست ؟ از کی شروه شده است ؟ “
” در موقعیت هایی دچار اضطراب و آشفتگی می شوید ؟”
” این وضعیت چه تاثیری بر روی رفتار ، اجتناب و غیره دارد؟”
گام دوم : تعیین چارچوب زمانی ، برای مثال :
“این مشکل کی به وجود آمده است ؟”
” چه مشکلاتی دارید ؟”
” توالی این مشکلات چگونه است ؟ اول کدام مشکل به سراغ تان آمد؟”
” ممکن است این مشکلات به هم ربط داشته باشند؟”
گام سوم : تشخیص (در صورت لزوم) و سنجش خطر
استفاده از روش های غربال گری تشخیصی ( مثل مصاحبه ی بالینی ساختار یافته برای (DSM-IV) .
بررسی جامع سابقه پزشکی و مصرف دارو
سنجش میزان آسیب به خویشتن یا دیگران (اگر خطر وجود دارد ، بایستی اقدام لازم برای کاهش آن انجام شود ).
گام چهارم : کاوش درباره ی A-M-C
چه موقعیت ها یا محرک هایی باعث این حالت در شما می شوند (A)؟ (چه شناخت واره ها یا باورهایی به عنوان عوامل برانگیزاننده درونی به این حالت های شما دامن می زننند؟ )
چه فراشناخت واره هایی (M) در مشکل شما نقش دارند ؟ ماهیت سندرم شناختی – توجهی چیست ؟ این شناخت واره ها و سندرم شناختی – توجهی چه اثری بر خیجان های شما دارند ؟
گام پنجم : انتخاب و کاربرد ابزار سنجش متناسب (این انتخاب بستگی به تشخیص یا ماهیت مشکل دارد)
استفاده از شاخص های کلی تر سنجش خلق و اضطراب و مقیاس های اندازه گیری شناخت و رفتار مختص هر اختلال (برای مثال ، پرسشنامه افسردگی بک[۵۸]– نسخه دوم (بک استیر و بروان ، ۱۹۹۶) ؛ پرسشنامه اضطراب بک[۵۹] ( بک ، اپستاین و استیر ، ۱۹۹۸ ؛ پرسشنامه افکار اضطرابی و مقیاس اختلال اضطراب فراگیر (ولز، ۱۹۹۴)).
گام ششم : کاوش میزان انگیزش فرد و تمایل به همکاری در درمان و چاره اندیشی برای رفع مشکلات
گام هفتم : تعیین اهداف بیمار از درمان .
۲-۲- ۶-۱-استفاده از گفتگوی سقراطی فراشناخت محور
در فراشناخت درمانی از گفتگوی سقراطی به منظور بررسی معانی ، فرایندهای زیربنایی و باورها استفاده می شود . با این وجود ، کانون توجه گفتگوی سقراطی در فراشناخت درمانی با آن چه در درمان شناختی – رفتاری بکار گرفته می شود ، متفاوت است . در درمان شناختی – رفتاری ، درمانگر با استفاده از فن پرسشگری محتوای افکار و باورها را شناسایی می کند و با تغییر باورها به پیشرفت درمان کمک می کند . در فراشناخت درمانی ، درمانگر با استفاده از پرسشگری ، سندرم شناختی – توجهی را شناسایی می کند و مانع از فعالیت آن می شود . زمانی که تمرکز اصلی درمان بر باورها یا مفروضه ها است . هدف از گفتگوی سقراطی ، شناسایی و اصلاح باورها درباره افکار و هیجان ها (فراشناخت واره ها) می باشد ، در حالی که در درمان شناختی – رفتاری ، هدف از گفتگوی سقراطی ، شناسایی افکار درباره خویشتن و دنیای پیرامون است .
۲-۲-۶-۲- رویارویی فراشناخت محور [۶۰]
رویارویی ، مولفه ی مهمی در فراشناخت درمانی به شمار می رود . با این حال ، فراشناخت درمانی برای ایجاد تغییر هیجانی نیازی به رویارویی های طولانی مدت و مکرر ندارد . هدف از رویارویی در فراشناخت درمانی متفاوت است : رویارویی هم برای تغییر باورها بکار می رود و هم برای تقویت پردازش های جایگزین و سازگارتر ، رویارویی فراشناخت محور به سه شکل به کار می رود : (۱) تسهیل تغییر باور به طور کلی (۲) چالش با باورهای فراشناختی به طور اختصاصی (۳) ترغیب پردازش سازگارانه ی واقعه فاجعه بار .
۲-۲-۶-۳- ایجاد تغییرات اساسی در باور
هدف از آزمون باورها این است که بیمار با محرک های ترس برانگیز روبه رو شود . این قبیل آزمایش های رفتاری را میتوان یک تکنیک فراشناختی غیر اختصاصی تلقی نمود ، زیرا باعث می شود که بیمار ، شناخت واره های خود را ارزیابی کند . چنین آزمایش هایی را میتوان به طور اختصاصی تر برای تغییر فراشناخت واره ها نیز بکار گرفت . این آزمایش ها می تواند از طریق کنترل شیوه های پردازش اطلاعات توسط بیمار قبل ، بعد و در طی رویارویی ، تغییر باورها را به حداکثر برسانند . این کار شبیه نوشتن یک برنامه یا طرح فراشناختی برای هدایت الگوی پردازشی است.
۲-۲-۶-۴- چالش با باور های فراشناختی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.