آموزش و یادگیری سازمانی

آموزش و یادگیری سازمانی

آموزش می تواند به معنای به وجود آمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان، نگرش هایشان در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران و سرپرستانشان باشد. هرسازمانی به افرادی آموزش دیده و با تجربه نیاز دارد تا مأموریت خود را به انجام برساند. اگر توانایی های کارکنان موجود پاسخگوی این نیاز باشد آموزش ضرورت چندانی ندارد. اما اگر چنین نباشد لازم است سطح مهارت، توانایی وانطباق پذیری آنان افزایش یابد. در ساختار سازمانی سازمانهای دانش محور، جایگاهی ویژه برای مدیران آموزش در سازمان تعبیه شده است (دولان ،شولر،1384: 431).یادگیری سازمانی نهفته در ذات مدیریت دانش است و یادگیری نقش بسزایی در ساختار دراز مدت عملکرد سازمانی دارد(bennet,2003: 439-456).سازمانها نیاز دارند که فرصت های آموزشی داخلی وخارجی را برای توسعه و پرورش دانش و تخصص مورد نیاز کارکنان ارائه وفراهم کنند. ارائه برنامه های آموزشی متنوع می تواند کارکنان را برای یادگیری دانش وتخصص جدید،گسترده تر کردن بینش آنها و تجهیز کردن آنها با ذهن ها و مهارتهای نوآورانه تسریع و آماده کنند. چنین برنامه های آموزشی باید کارکنان را تحریک کند که تخصص و تجربه خود را تسهیم کنند، دانش جدید کسب کنند و آنچه را که متعاقباً در کار یاد می گیرند به کار ببرند. در نتیجه برنامه های آموزشی برای کارکنان در فرایند مدیریت دانش مهم وحیاتی می باشد(Argote, McEvily, Reagans,2003 ). امروزه یادگیری جاده حیاتی شناخت و انطباق با سرعت فزاینده تغییر است (مارکورات ،1385: 37).تمپلتون وهمکاران (2002)یادگیری سازمانی را  مجموعه ای از اقدام های سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات وحافظه، که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه برتحول مثبت سازمانی اثر می گذارد، می دانند(شریفی،اسلامیه ،1387: 1-22).

امروزه سازمانهایی که فناوری اطلاعات یا قابلیت استفاده از آن را ندارند از نظر کسب، ذخیره وانتقال دانش دچار زیان کاملی هستند. چراکه فناوری در کمیت و کیفیت یادگیری اثر گذار است و به جریان اطلاعات و ذخیره سازی داده ها بیش از روش غیر الکترونیکی سرعت می بخشد(مارکورات ،1385: 303). یکی از بزرگترین چالشها در جهت ایجاد یک سیستم مدیریت دانش این است که چگونه کاربران یک سیستم با پایگاه دانش تعامل خواهند داشت. در واقع بخش مهمی از هرسیستم مدیریت دانش تعلیم افراد در مورد چگونگی استفاده از آن است. نبود آموزش مانعی برای هر پروژه مدیریت دانش تلقی می شود(Ray,2008: 164).یادگیری سازمانی در فرایندی پیچیده، مداوم، مستمر و پویا آشکار می گردد و حاصل این فرایند دانش سازمانی است (صلواتی ،حق نظر،1388: 77-104).برای سنجش عامل  آموزش ویادگیری سازمانی در استقرار موفق مدیریت دانش در سازمان بایستی عناصر زیر مورد توجه قرارگیرند:

  • آموزش و باز آموزی مفاهیم دانش و مدیریت دانش
  • ایجاد آگاهی در خصوص اهمیت مدیریت دانش از طریق آموزش در بین کارکنان
  • آموزش و باز آموزی درخصوص استفاده از ابزارها وسیستم مدیریت دانش
  • آموزش کارکنان به منظور ایفای نقشهای مرتبط با امور دانش
  • ارائه آموزش به کار کنان برای بهبود مهارتهایی از قبیل تفکر خلاق،حل مشکل ،ارتباطات،تشکیل شبکه در بین کارکنان وتشکیل تیم
  • تشویق کارکنان برای شرکت در فرصتهای یادگیری درونی و بیرونی از قبیل کنفرانس ها، سمینارهای آموزشی، دوره های دانشگاهی و غیره.