آستان قدس رضوی

– قاضی احمد، تتوی، آصف خان، قزوینی: تاریخ الفی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ اول، ج‏3، ص ص1686-1687.
– ابن خلدون: پیشین، متن، ج2، ص 543، و ج3، ص124؛ ابن اثیر: پیشین، ج‏19، ص 13-14.
– ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 13-14.
– اصطخری: پیشین، ص140؛ ابوالقاسم بن احمد، جیهانی: اشکال عالم، ترجمه: علی بن عبد السلام کاتب، با مقدمه و تعلیقات: فیروز منصوری، انتشارات آستان قدس رضوی (شرکت به نشر)، چاپ اول، زمستان1368، ص123؛ ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 17و 136؛ صفا: پیشین، ج‏1، ص251؛ تتوی و قزوینی: پیشین، ج3، ص1703؛ حمد الله، مستوفى‏: تاریخ گزیده‏، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم، 1364، متن، ص339؛ جوکار قنواتی: پیشین، ص31.
– تتوی و قزوینی: پیشین، ج3، ص1703؛ ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 136.
– جوکار قنواتی: پیشین، ص31.
– ابن اثیر: پیشین، ج‏19، ص136.
– صفا: پیشین، ج‏1، ص 251.
– مصطفى بن عبدالله، چلپى: ترجمه تقویم التواریخ‏، مترجم: ناشناخته‏، محقق / مصحح: میر هاشم محدث،‏ انتشارات احیاء کتاب، تهران، چاپ اول، 1376، ص70؛ طبری: پیشین، ج15، ص6696-6697؛ احمدبن علی ابن مسکویه: تجارب الامم، ترجمه ابو القاسم امامى و على نقى منزوى‏، ناشر سروش / توس، تهران‏، چاپ اول، 1369 / 1376 ش‏، ج5، ص8؛ ابن اثیر: پیشین، ج19، ص12؛ جیهانی: پیشین، ص123؛ راوندی: پیشین، ج9، ص118؛ اعتماد السلطنه: پیشین، ج1،ص222.
– طبری: پیشین، ج15، ص6696-6697؛ ابن مسکویه: همان، ج5، ص8؛ ابن اثیر: پیشین، ج19، ص12؛ ابن خلدون: پیشین، متن، ج2، ص543 و ج3، ص124؛ راوندی: پیشین، ج9، ص118؛ تتوی و قزوینی: پیشین، ج3، ص1677؛ اعتماد السلطنه: پیشین، ج1، ص222.
– ابن مسکویه: همان، ج5، ص8؛ طبری: همان، ج15، ص6696-6697؛ ابن اثیر: همان، ج19، ص12-13؛ أبو الحسن على بن الحسین، مسعودی (م 346): مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه: ابو القاسم پاینده، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چ پنجم، 1374، ج2، ص657-658.
– ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 17.
– طبری: همان، ج15، ص6700؛ قمی: پیشین، متن، ص293؛ ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 17؛ ابن خلدون: پیشین، متن، ج2، ص543 و ج3، ص125؛ راوندی: پیشین، ج9، ص118؛ تتوی و قزوینی: پیشین، ج3، ص1677.
– طبری: همان، ج15، ص6700؛ ابن خلدون: همان، متن، ج2، ص543.
– طبری: همان، ج 15، ص6703؛ ابن اثیر: پیشین، ج‏19، ص 17-18؛ ابن خلدون: همان، متن، ج2، ص543 و ج3، ص125؛ مسعودی: پیشین، متن، ج2، ص658-659.
– طبری: پیشین، ج15، ص6703؛ ابن اثیر: پیشین، ج‏19، ص 18؛ ابن خلدون: پیشین، متن، ج2، ص543؛ و ج3، ص125؛ راوندی: پیشین، ج9، ص118؛ تتوی و قزوینی: پیشین، ج3، ص1677.
– طبری: همان، ج‏15، ص 6704؛ ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 18؛ ابن خلدون: همان، متن، ج2، ص544.
– طبری: همان، ج‏15، ص 6704؛ ابن اثیر، ج‏19، ص 18؛ ابن خلدون: همان، متن، ج2، ص544؛ و ج3، ص125.
– ابن اثیر: همان، ج‏19، ص 18؛ راوندی: پیشین، ج9، ص118.
– طبری: پیشین، ج‏15، ص 6704؛ ابن خلدون: پیشین، متن، ج2، ص544.
– ابن اثیر: پیشین، ج‏19، ص 19.
– راوندی: پیشین، ج9، ص118.
– طبری: پیشین، ج‏15، ص 6705.
– ابن اثیر: پیشین، ج‏19، ص 19.