فروپاشی خانواده

آوریل 21, 2019 edame 0

تفاوتهایی که زنان و مردان در این زمینه تجربه میکنند به عادتوارهها و نقشهای جنسیتیِ از پیش تعریف شدهی آنان مربوط است. زنان به این […]

مشکلات اقتصادی

آوریل 21, 2019 edame 0

شیما، 40 ساله در حالی که حضور فرزند را مانعی در ازدواج مجدد خود میداند اما به نقش مثبت آن در زندگیاش نیز اینگونه اشاره […]

از دست دادن فرصت

آوریل 21, 2019 edame 0

عباس، 57 ساله نیز میگوید: “حضانت بچهها با منه؛ اما من به خاطر سفرهای کاریای که داشتم این اواخر نمیتونستم زیاد به بچهها برسم، واسه […]

حمایت خانواده

آوریل 21, 2019 edame 0

تویتس(1995)، ویتن(1990) و گرافرید(2004) نیز معتقدند، رخدادهای استرسزایی چون طلاق، در صورت مواجهه موفقیتآمیز افراد با آنها، میتواند پیامدهای مثبت طولانیمدتی را با خود بهمراه […]

میزان برخورداری

آوریل 21, 2019 edame 0

“اولین احساسی که آدم بعد از طلاق بهش دست میده اینه که فکر میکنه رها شده؛ در جامعه رها شده و توی زندگیای افتاده که […]

کارکردهای خانواده

آوریل 21, 2019 edame 0

نباید فراموش کرد که از آنجا که یکی از کارکردهای خانواده، ارضاء تمایلات جنسی است، با فروپاشی خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسی مواجه میشود […]

ازدواج مجدد

آوریل 21, 2019 edame 0

مهناز، 31 ساله که به سرکوب غریزه جنسی خود پرداخته است، اینگونه میگوید:“الان با انواع داروهای گیاهی و هورمونی نیازم رو کنترل میکنم. پیشنهاد ازدواج […]

احساس تنهایی

آوریل 21, 2019 edame 0

2412مرد55535مجموع667717لازم به ذکر است که برخی از پاسخگویان، بدلیل تجارب گوناگون، در بیش از یک دسته جای میگیرند. اما افرادی که در دسته آخر(سرکوب) قرار […]

طول دوره ازدواج

آوریل 21, 2019 edame 0

نسترن، 32 ساله میگوید: “تا به حال با کسی نبودم … چون مردا برای سوء استفاده میان جلو و بعد ولت میکنن میرن.” مسأله مهم […]

شبکههای اجتماعی

آوریل 21, 2019 edame 0

مدیریت فرزند6مدیریت خانهحال در زیر، به توضیح مقولات فرعی مرتبط با مقوله بالا پرداخته میشود: 4-3-4-2-1. مدیریت نیازهای عاطفیاحساس تنهایی و افزایش نیازهای عاطفیِ بعد […]