علمی

تغییر کاربری اراضی

سردفتران متخلف از قانون حفظ کاربری نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق ازخدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم خواهند شد.لازم به ذکر است که در نظام کنونی حقوق ایران... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

وزارت جهاد کشاورزی

گفتار اول: نحوۀ رسیدگی به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی براساس قانون حفظ کاربری مصوب 31/3/1374 و اصلاحات بعدیاز جایی که انجام هرگونه تغییر کاربری عرصه های کشاورزی بدون اخذ مجوز از... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

میزان استفاده

مبحث اول: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه شایان ذکر است از آن جایی که در بررسی قوانین خاص، تفوق مبانی حقوق عمومی را بیشتر ملاحظه می‌کنیم، لذا بحث از این مبانی مهم‌تر از مبانی... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

مبانی فقهی و حقوقی

از مقررات مواد 4و 8 لایحه قانونی نحوۀ خرید وتملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 قاعده تأمین غیر توافقی استنباط می شود.و براساس این قاعده هرجا که... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

دیوان عدالت اداری

گفتار چهارم : روش های تملک و تأمین مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری ها باپیشرفت و گسترش شهرنشینی و شهرک سازی و ترمیم بافت شهری، این نتیجه حاصل می شود که کار شهرداریها زیاد شده، از... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

پیامبر اسلام (ص)

د – انتقال مال به دیگری از طریق بیع واجد شرایط ایجاب و قبول است و قاعده تسلیط نیز در این خصوص جاری است. اما اگر انتقال از معاطات با شد در این خصوص میان فقها اختلاف است. اعتقاد مخالفان... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

انتقال مالکیت

یکی از قواعد مهم فقهی، قاعده تسلیط است، که گاهی به آن «قاعدۀ تسلط»یا «قاعدۀ تسلیط» تعبیر می کنند. اما در عبارت فقها به قاعدۀ سلطنت معروف است.گفتار اول : تعریف قاعده تسلیط قاعده تسلیط،... ادامه

By مدیر سایت, ago