علمی

ساختار سلسله مراتبی

شکل2-9. انواع منابع قدرتمنبع: (معینی، ترک زاده، محمدی، خادمی،1390، ص174)برخی نیز قدرت را حسب سطوح مختلفی که تشکیل دهنده آن هستند بررسی می‌کنند. به عنوان مثال فینچ من (1992)قدرت را بر حسب سه... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

رهبری تحول آفرین

نظریات اقتضایی فیدلر1984 ونظر یه اقتضایی هدف و مسیر اوانز 1970 و هاوس19712- 4-3-3-3-رویکرد کارکردی (گروهی)این رویکرد تمرکز را بر روی زن یا مرد قرار نمی‌دهد بلکه بر روی کارکردهای رهبری تمرکز... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

نظریات و دیدگاهها

با این همه، با وجود تمام توجهاتی که به رهبری و شناخت اهمیت آن داده شده است، رهبری هنوز به صورت یک “جعبه سیاه” باقی مانده است که به صورت مفهومی غیر قابل تعریف مطرح است. 2-4-3-2- ابعاد... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

گروههای اجتماعی

زمانی را که افراد با یکدیگر می‌گذرانند را افزایش داد.افزایش موقعیت گروه و سختی ادراک شده از بدست آوردن عضویت در گروهتحریک رقابت با دیگر گروهها.دادن پاداش به گروه به جای اعضای... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

ویژگی های فردی

شکل 2-7. عملکرد شغلی و انگیزش(کریتنر و کنیکی، 2001)2-4- بعد گروهیسازمان‌ها و واحدهای مربوطه، ساخته و پرداخته گروههایی از افراد هستند که با یکدیگر تعامل داشته، از لحاظ روانشناختی از... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

نظریه های محتوایی

2-3-9-1- تعاریف موجود در باب انگیزشامروزه به اندازه تمامی افراد و متخصصان برای انگیزش تعریف وجود دارد. معمولاً از بین این کلمات یک یا چند کلمه برای تعریف به کار می‌رود: “تمایلات،... ادامه

By مدیر سایت, ago