علمی

اعتبار و اعتماد

مفاهیم حساس نظریما در این بخش به تأسی از بلومر، برخی از مفاهیم حساسی را که در ابتدا و یا در جریان پژوهش راهنمای درک پدیده مورد بررسیمان بوده است، ارائه نمودهایم. پیش از معرفی این... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

پیامدهای اجتماعی

مسألهای جدید در جامعه ایرانی، در حال آشکار شدن است؛ مسألهای که در گذشتهای نه چندان دور، شاید خیال وقوع آن در کشور در ذهن بسیاری، محال مینمود؛ پیدایش حجم عظیمی از افراد که هرچند در... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

انواع تعارض سازمانی

تعارض در سطح عمودیتعارض در سطح افقیابهام در نقشتعارض در نقشتعارض ناخواست-ناخواستتعارض ناخواست-خواستتعارض خواست-ناخواستشکل 2-12 .انواع تعارض سازمانی(منابع: شرمرهورن و همکاران، 2003؛... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

انواع تعارض سازمانی

2-4-9-3- انواع و سطوح تعارض سازمانیلوتانز (1992) به شناسایی سه نوع تعارض می‌پردازد: یک نوع تعارض آنست که فرد در درون با آن درگیر است، نوع دوم به صورت بین فردی است و نوع سوم که بیشتر مد نظر... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

اثربخشی و کارایی

این بازی بین افراد دارای قدرت قانونی و افراد دارای قدرت تخصصی انجام می‌شود. زمانی که یک تغییر بخواهد در سازمان اتفاق بیافتد هر یک از این دو گروه با دیگری برسر بدست گرفتن حیطه تغییرات... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

منابع کمیاب

ائتلاف سازی:دراین تاکتیک افراد به یکدیگر می‌پیوندندتا به هدفهای مشترکی دست یابند.مثلا در مدرسه معلمان در مواقعی که بخواهند با سیاستی که خلاف منافعشان است مقابله کنند یا جلوی تغییر... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

تصمیمات سازمانی

2-4-8-6- سیاست به عنوان وسیله ای برای حفاظت شخصیبا وجود اینکه سیاست سازمانی برای سازمان به طور کلی مفید است، این واژه بیشتر در حوزه فردی با عنوان حفاظت فردی بهتر شناخته شده و درک می‌شود.... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

تعیین رضایت شغلی

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻠﮕﺮاﻳﺎن، ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﻣﺎده درﺟﻬﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻠﻜﻪ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻓﻌﺎلاﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.... ادامه

By مدیر سایت, ago