علمی

طول دوره ازدواج

مرحله نهایی کدگذاری در روش نظریه زمینهای، «کدگذاری گزینشی» است. این کدگذاری برای یکپارچهسازی و پالایش مقولهها مورد استفاده قرار میگیرد(استراوس و کوربین، 1390: 165) و کدگذاری محوری را در... ادامه

By 92, ago
علمی

تعاملات خانوادگی

3-2-1. فرآیند کدگذاری در نظریه زمینهایفرآیند کدگذاری در روش نظریه زمینهای شامل سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی است. شرح مختصری از این مراحل در ادامه ارائه گردیده... ادامه

By 92, ago
علمی

روش نظریه مبنایی

مک دانیل و کلمن(2003)، به شیوهای کیفی بر روی تجربه طلاق پنج زن میانسال مطالعه کردهاند . مصاحبههای عمیق آنان در این تحقیق نشان داد که طلاق برای این افراد فرآیند پیچیدهای از توقف و شروعی... ادامه

By 92, ago
علمی

مطالعات سایر کشورها

2-3-2. نگاهی به مطالعات سایر کشورهاپیش از مروری بر ادبیات تجربی سایر کشورها، به شرحی مختصر در زمینه تاریخچه روند رو به رشد طلاق در کشورهای غربی پرداخته و سپس گسترش و سرایت این پدیده را... ادامه

By 92, ago
علمی

وضعیت اقتصادی و اجتماعی

منظور از عادت واره، مجموعه طرح وارههایی است که یک انسان در طول زندگی خود از ابتدای تولد به بعد بر اساس برخورد با محیط های مختلف مانند: خانواده، رسانهها، نهادهای آموزش و پرورش و گروه... ادامه

By 92, ago
علمی

اعتبار و اعتماد

مفاهیم حساس نظریما در این بخش به تأسی از بلومر، برخی از مفاهیم حساسی را که در ابتدا و یا در جریان پژوهش راهنمای درک پدیده مورد بررسیمان بوده است، ارائه نمودهایم. پیش از معرفی این... ادامه

By 92, ago
علمی

پیامدهای اجتماعی

مسألهای جدید در جامعه ایرانی، در حال آشکار شدن است؛ مسألهای که در گذشتهای نه چندان دور، شاید خیال وقوع آن در کشور در ذهن بسیاری، محال مینمود؛ پیدایش حجم عظیمی از افراد که هرچند در... ادامه

By 92, ago
علمی

انواع تعارض سازمانی

تعارض در سطح عمودیتعارض در سطح افقیابهام در نقشتعارض در نقشتعارض ناخواست-ناخواستتعارض ناخواست-خواستتعارض خواست-ناخواستشکل 2-12 .انواع تعارض سازمانی(منابع: شرمرهورن و همکاران، 2003؛... ادامه

By 92, ago
علمی

انواع تعارض سازمانی

2-4-9-3- انواع و سطوح تعارض سازمانیلوتانز (1992) به شناسایی سه نوع تعارض می‌پردازد: یک نوع تعارض آنست که فرد در درون با آن درگیر است، نوع دوم به صورت بین فردی است و نوع سوم که بیشتر مد نظر... ادامه

By 92, ago