وجود رابطه زوجیت

0

هم‌چنین در الحاق فرزند به زوج فرق نمی‌کند تلقیح به وسیله زوج انجام شود یا بیگانه؛ زوجین از این عمل با خبر باشند یا این […]

آیات و روایات

0

3-1-3-1- تأثیر مفهوم زنا در مسئله نسب از نظر فقهاپرسش اساسی در این قسمت این است که معیار تشخیص نسب از دیدگاه قانون‌گذار اسلام و […]

فقهی و حقوقی

0

3-1-1-1- دیدگاه عرفیاز نظر دانش پزشکی (عرف خاص)، منشأ پیدایش و ماده سازنده جنین از ناحیه پدر، اسپرم موجود در منی انسان است و در […]

مشکلات جسمی

0

در این فرض، چند نکته قابل بحث و بررسی است:1.نطفه مردگرفته می شود. بنابراین تشکیل دهندۀ بچه، نطفۀ مرد است و او مداخلۀ مستقیم در […]

قانون مدنی ایران

0

در تعریف «ولادت» گفته شد: جدا شدن مقداری منی از شخص، آن گاه دخول آن و استقرارش در رحم، تا این که به امر خدا […]

رسول خدا (ص)

0

2-3- صورت سوم؛ نطفۀ مردی در رحم زنی به عنوان اجارهاگر نطفۀ مردی را در رحم زنی به عنوان «اجاره» قرار دهند، آن گاه بچه‌ای […]

محمد بن سنان

0

جواب این ادعا بسیار واضح است، زیرا اگر روشن شد که مقامات حکمت درباره دلالت آیه وجود دارد، می‌توان به اطلاق آن تمسک کرد و […]

استعمال لفظ

0

امام خمینی (قدسره) در ذیل روایتی در بحث طهارت می‌گوید: ارسال آن در من لایحضره الفقیه، دلیل بر وثاقت راویان همان حدیث در خصال است […]

تلقیح مصنوعی

0

به امام صادق (ع) گفتم زنا بدتر است یا نوشیدن شراب، چگونه در نوشیدن شراب هشتاد تازیانه و در زنا صد تا مقرر گردیده است؟ […]

شهید ثانی

0

علی (ع) از او پرسید: آیا بر فرج او (شرمگاه) آب ریخته‌ای؟ آن گاه فرمود: زن دارای دو مجرا در شرمگاه خود است؛ مجرایی که […]