علمی

پایان نامه رایگان درمورد مکتب کلاسیک، فعالیتهای اقتصادی، نهادگرایی، هزینه مبادله

دولت در اقتصاد معمولا ممکن نیست. (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۳۷۳ : صفحه ۱۹) دیدگاه مکتب پولگرایی: فریدمن یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که با زیر سوال بردن منحنی فیلیپس، به بررسی پدیده... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ رشد، مکتب کلاسیک

طولانیتر خواهد کرد. (اسکارث، ۱۳۸۹ : صفحه ۳۷۲ و ۳۷۳) همچنین آنها معتقدند منحنی فیلیپس در بلندمدت شیب تندتری نسبت به منحنی کوتاهمدت خواهد داشت. ۶. دیدگاه مکتب ساختارگرایی: بحث... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد نرخ بیکاری، بازار کار، سیاست پولی، انتظارات عقلایی

مزدهای بالاتر و دریافت آن است و راهکار آنها برای مقابله با بیکاری، کاهش دستمزدها است. ( استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۱۱۴) بیکاری کینزی به وضعیتی از اقتصاد اطلاق میشود که در آن بازار کار و... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد بازار کار، فرصتهای شغلی، نیروی کار، ایجاد اشتغال

که تقاضای کل به مقدار کافی وجود نداشته باشد، موجودی انبارها به شدت افزایش خواهند یافت. اما بر اساس این مدل حتی در چنین شرایطی نیز بنگاهها علاقهای به کاهش تولید خود ندارند. (اسکارث،... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد رشد اقتصادی، حقوق مالکیت، فعالیتهای اقتصادی، هزینه مبادله

است. کلاسیکهای جدید تلاش کردهاند تا پدیدههای اقتصاد کلان را در چارچوب الگوهای تعادلی که در آن دستمزدها و قیمتها انعطافپذیر هستند و به سرعت تعدیل میشوند و تعادل بین عرضه و تقاضا را... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد توزیع درآمد، رشد اقتصادی، تخصیص منابع، افزایش قیمتها

خواهند کرد، معرفی کرده است. در ادامه به بررسی وضعیت رکودتورمی در آیینه آمار و ارقام پرداخته است. آمار مورد بررسی شامل رشد تولید ناخالص داخلی، متوسط رشد اقتصادی، نرخ تورم، سهم واردات... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران، هزینه مبادله، نرخ رشد

خواهد شد. چینی (۱۳۷۸)، به بررسی رکود تورمی و راههای مقابله با آن پرداخته است. او بیان کرده که رکود تورمی بر هم زننده روابط تعادلی نظریات اقتصادی است. نوسانهای تولید در اقتصاد ایران به... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، اقتصاد ایران، نیروی کار، بانک مرکزی

میتوان انتظار داشت مقدار ستانده بدون تغییر در تورم افزایش یابد. به بیانی دیگر، در این مقاله تاثیر منفی تغییرات تکنولوژی در طی زمان، برای اقتصاد امریکا نقض شده است. کینسلا۱۵ (۲۰۰۸)،... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد نیروی کار، عرضه و تقاضا، اقتصاد امری، فشار هزینه

منابع و مشکلات بخش تولید دارد. رکودتورمی که به معنای رخداد هم زمان رکود و تورم در اقتصاد است، هنگامی موضوعیت یافت که مشکلات بخش تولیدی در اقتصادی به قدری پیچیده شد که چارچوب تحلیلی... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه رایگان درمورد تعدیل اقتصادی، متغیر وابسته، رگرسیون، دور باطل

. (استیگلیتز، ۱۳۸۷ : صفحه ۵۱) این پیششرطها شامل: کاهش شدید نرخ رشد عرضه پول برای مهار تورم، کاهش شدید هزینههای دولتی برای کاستن از کسریهای بودجه و مقرراتزدایی و به فروش گذاشتن شرکتهای... ادامه

By admin2, ago