علمی

پایان نامه ارشد درمورد احساس امنیت، درصد تجمعی، انحراف معیار، امنیت سیاسی

احساس امنیت اقتصادی در نزد پاسخگویان است .بررسی درصد تجمعی نیز موید آنست که ۷۵ درصد از پاسخگویان احساس امنیت اقتصادی متوسط و پایینی دارند و تنها ۲۵ درصد از افراد نمونه از احساس امنیت... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه ارشد درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی

می باشد . در این تحقیق نمونه انتخاب شده در چهار گروه سنی طبقه بندی گردید . نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه سنی (۴۵ – ۴۱ ) سال قرار دارند که ۵/ ۳۵ در... ادامه

By admin2, ago
علمی

منبع پایان نامه درمورد احساس امنیت، درصد تجمعی، انحراف معیار، امنیت سیاسی

پاسخگویان است .بررسی درصد تجمعی نیز موید آنست که ۷۵ درصد از پاسخگویان احساس امنیت اقتصادی متوسط و پایینی دارند و تنها ۲۵ درصد از افراد نمونه از احساس امنیت بالا و بسیار بالایی... ادامه

By admin2, ago
علمی

منبع پایان نامه درمورد انحراف معیار، درصد تجمعی، مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی

انتخاب شده در چهار گروه سنی طبقه بندی گردید . نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بیشترین فراوانی پاسخگویان در گروه سنی (۴۵ – ۴۱ ) سال قرار دارند که ۵/ ۳۵ در صد از کل نمونه مورد مطالعه را... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه ارشد درمورد جامعه آماری، ارزش های فرامادی، فرهنگ سیاسی، دانشگاه ها

بکار گرفتن منابع شخصی به منظور سهیم شدن در یک اقدام جمعی است آنچه که مشارکت را تحقق می بخشد ، گذر از حالت بالقوه به بالفعل است . صرف نظر از موفقیتی که حاصل می شود « اوکلی معتقد است که... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه ارشد درمورد سرمایه اجتماعی، پایگاه اقتصادی، رسانه های جمعی، انسجام اجتماعی

قبل از هر چیز مستلزم آنست که طبقه واقعیت اصلی خودش را بدست آورد . این واقعیت از طریق باور های مردم نسبت به جایگاه خود در جامعه و تعیین هویت طبقاتی توسط خود افراد حاصل می شود . (ریزمن و... ادامه

By admin2, ago
علمی

پایان نامه ارشد درمورد احساس امنیت، پایگاه اقتصادی، امنیت سیاسی، سرمایه گذاری

معلوم از آینده است که در آن فرد ، جامعه ، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و بطور بهینه میتوانند به تولید ، توزیع و مصرف بپردازند . ( برومند ، ۱۳۸۷ ) امنیت در سه بعد امنیت سرمایه... ادامه

By admin2, ago