علمی

شرایط اجتماعی و سیاسی

2- دانتون:ژرژ ژاک دانتون از رهبران میانه رو انقلاب فرانسه 26 اکتبر 1759 (چهارم مهرماه) به دنیا آمد. وی پنجم آپریل 1794 در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم و همان روز با گیوتین گردن زده شد و... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

ایدئولوگ های انقلاب

با انقلاب فرانسه اکثر مبادی و مبانی و ویژگی‌های مکتب ناسیونالیسم شکل گرفت و برای نخستین‌بار این مرام در عمل پیاده شد. تهییج احساسات نسبت به پرچم، میهن، تجلیل و پرستش قهرمانان ملّی،... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

اندیشه های زمینه ای

همچنین از سال 1789 تا سال 1794، رخدادهای سیاسی و اجتماعی بسیاری در فرانسه رخ داد که بر ماهیت حکومت آینده در فرانسه و کل اروپا اثر گذاشت. در این 5 سال اکثر مردم در امور سیاسی مشارکت داشتند... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی

2ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه 1340 سهم بالایی دردرآمدهای دولت داشته و از سال1339این سهم همواره بیش از 42 درصد درآمد دولتبوده است.3ــ درآمدهای نفتی ایران پیوند کمی با اقتصاد... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

کشورهای خاورمیانه

همچنین اوضاع اقتصادی که باعث شد حکومت پهلوی در برابر انقلابیون و روحانیون آسب پذیر شود می توان به سیاست های کشاورزی اشاره کرد که در این دوره منجر به مهاجرت وسیع روستاییان و شهرستانی... ادامه

By مدیر سایت, ago