تحقیق رایگان درمورد سیر تحول تاریخی


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:
مبانی فقهی وحقوقی باروری مصنوعی
نگارش:
صدرالله بشتام

تابستان 1390

پایان نامه صدرالله بشتام در جلسه دفاعیه مورخ 25 / 06 / متشکل از استادان زیر در کمیته پایان نامه با درجه بسیار خوب و نمره 76/17 (به حروف: هفده وهفتادو شش) ارزیابی شده است. عقاید و نظراتی که در این پایان نامه ذکر شده است مستقیماً به نگارنده آن مربوط است.
دکتر سید عطا الله افتخاری
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد یاسوج

دکتر محمد باقر عامری نیا، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدیاسوج- استاد راهنما
دکتر علی پورجواهری ، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدیاسوج – استاد مشاور
آقای قوام کریمی مربی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی-دانشگاه ازاد اسلامی واحد یاسوج– استاد داور
آقای ذوالفقار طاعت نژاد مربی گروه رشته فقه ومبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج – استاد داور

دکتر علی پورجواهری
مدیر گروه رشته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول :کلیات ومفاهیم
بخش اول :کلیات
1-1-1-مقدمه 2
1-1-2- بیان مساله 4
1-1-3-پیشینه تحقیق 5
1-1-4- سوالات تحقیق 7
1-1-5-فرضیه های تحقیق 7
1 -1-6-اهداف تحقیق 8
1-1-7- روش تحقیق 8
1-1-8 اهمیت تحقیق 9
1-1-9-ساختار تحقیق 9
بخش دوم :مفاهیم 9
1-2- تعریف تلقیح 9
1-2-1- تلقیح مصنوعی 9
1-2-2- تعریف نازایی و ناباروری 10
1-2-2-1- علل نازایی 11
1-2-3- سیر تحول تاریخی تلقیح مصنوعی 12
1-2-4- اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقل 15
1-2-6- اقسام تلقیح مصنوعی که در علم پزشکی محقق شده اند 17
1-2-6-1-تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI ) 17
1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF ) 18
1-2-6-3- تلقیح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT ) 19
1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT ) 19
1-2-6-5- تزریق اسپرم به داخل تخمک (ICSI) 20
1-2-6-6- تلقیح اسپرم به داخل رحم ، با استفاده از اسپرم غیر شوهر (AID ) 20
1-2-6-7- اهدای تخمک (ED) 21
1-2-6-8- اهدای جنین 22
فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه
بخش اول: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 23
2-1-1- جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 23
2 -1-2-استفتائات تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 25
2-1-3- حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 27
2-1-4- بررسی وضع حقوقی عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 28
بخش دوم ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 29
2-2-1- وضع حقوقی ـ فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه 30
2-2-1- 1- جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 30
2-2-1-2- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قران کریم 30
2-2-1-3-نقد آیات وادله مخالفان وموافقان 30
2-2-1-4- روایات33
2-2-1-5- نقد روایات وادله مخالفان وموافقان 33
2-2- 2-نظر علما وهیئتهای اسلامی 35
2-2-3-اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی 38
2-2-4- مقتضای قاعده احتیاط یا برائت 42

2-2-5- سایرآثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 45
2-2-5-1- آثار اجتماعی باروری با اسپرم بیگانه 45
2-2-5-2- اثرات روانی باروری با اسپرم بیگانه 46
فصل سوم :آثار حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی با اسپر شوهر واسپرم بیگانه
بخش اول :آثار حقوقی بر تلقیح با اسپرم شوهر 51
3-1-آثار غیر مالی 51
3-1-1 – نسب 51
3-1-2- نسب در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 64
3-1-3- ولایت 67
3-1-4- حضانت 67
3-1-5- تربیت 68
3-1-6-نکاح 69
3-1-7- حق قصاص 69
3-2- آثار مالی 70
3-2-1- توارث 70
3-2-2- نفقه 71
3-2-3- سایر روابط مالی 72
بخش سوم :آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 72
3-3-1-آثار غیر مالی 72
3-3-1-1- نسب 72
3-3-1-2- ولایت 78
3-3-1-3- حضانت 79
3-3-1-4- تربیت 79
3-3-1-5- نکاح 81
3-3-1-6- حق قصاص 84
3-4-1-آثار مالی 85
3-4-1-1-ارث 85
3-4-1-2- نفقه 89
3-4-1-3- سایر روابط مالی 90
3-4-1-4- جنبه کیفری تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 91
فصل چهارم :مادر جانشین( رحم اجاره ای)،اهدای تخمک، اهدای جنین
بخش اول :مادر جانشین 93
4-1- نظر علما و مراجع در زمینه رحم اجاره ای 93
4-1-1- جانشینی با رحم همسر دوم 94
4-1-1-1- جواز جانشینی با رحم همسر دوم 94
4-1-1-2-عدم جواز جانشینی با رحم همسر دوم 95
4-1-2- مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر ) 88
4-1-2-1- عدم جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر) 98
4-1-2-2- جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر) 100
بخش دوم: اهداء تخمک 105
4-2-1 – اهداء تخمک (تکنیکهای داخل رحمی) 105
4-2-1-1- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 105
4-2-1-2- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 107
4-2-2- تکنیک های لقاح خارج رحمی اهدای تحمک 108
4-2-2-1- مجرد فراهم آوردن لقاح خارج رحمی 109
4-2-2-1-1- اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 109
4-2-2-1-2- اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 109
4-2-2-2- انتقال زیگوت یا جنین به رحم همسر مرد صاحب اسپرم 110
بخش سوم :اهدای جنین اهدای جنین 110
4-3- اهدای جنین 110
4-3-1- ماهیت اهدای جنین 111
4-3-2- اهدای جنین ونظر فقها 114
4-3-2-1- جواز وعدم جواز اهدای جنین 114
4-3-2-1-1 – ادله عدم جواز اهدای جنین 114
4-3-2-1-2- دلایل نظریه ی تفکیک 121
4-3-2-1-3- دلایل جواز اهدای جنین 123
فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم،اهدای تخمک اهدای جنین
بخش اول :آثار
مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم 125

5-1- الف: آثار غیر مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای 125
5-1-1- نسب

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*