……………………………………………………………. 47

مولفه های هوش معنوی در اسلام …………………………………………………………………………… 49
8-3-2-2 نحوه سنجش هوش معنوی در افراد …………………………………………………………………………… 51
9-3-2-2 نحوه اندازه گیری هوش معنوی با استفاده از مدل ویگلور …………………………………………….. 54
رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………….. 55
تعریف رهبری ………………………………………………………………………………………………………… 55
مروری بر سبک های رهبری …………………………………………………………………………………….. 61
3-4-2-2 مفهوم موثق بودن ……………………………………………………………………………………………………. 67
4-4-2-2 ابعاد رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………….. 74
1-4-4-2-2 خودآگاهی ……………………………………………………………………………………………………. 74
2-4-4-2-2 پردازش متعادل …………………………………………………………………………………………….. 75
3-4-4-2-2 جنبه های درونی اخلاق ………………………………………………………………………………… 76
شفافیت در روابط …………………………………………………………………………………………… 77
5-4-2-2رهبری موثق در محیط کار …………………………………………………………………………………………. 79
بخش دوم: پیشینه تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………… 81
تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………. 97
بخش سوم: بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………….. 102
بخش چهارم: مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 105
خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………108
ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………. 109
ساختار پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………… 110
جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………….. 112
7-3 متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
8-3 روایی و پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 114
10-3 تحلیل عاملی تاییدی …………………………………………………………………………………………………………………………. 115
11-3 تحلیل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………………………………… 116
12-3 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117
فصلچهارم : تجزیهوتحلیلداده ها
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
توصیفویژگیهایجمعیت شناختیاعضاینمونه ………………………………………………………………………………… 119
جنسیت ……………………………………………………………………………………………………………… 120
سن …………………………………………………………………………………………………………………….. 121
تجربه کاری…………………………………………………………………………………………………………… 122
وضعیت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………. 123
سطح سازمان …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 125
1-3-4 ضریبهمبستگیبینمتغیرهایپژوهش ………………………………………………………………… 125
2-3-4 ارزیابیبخشاندازه گیریمدل ………………………………………………………………………………. 126
1-2-3-4 تحلیلعاملیتاییدیمتغیر هوش معنوی ……………………………………………………………. 126
2-2-3-4 تحلیلعاملیتاییدیمتغیر رهبری موثق ……………………………………………………………… 127
مدلسازیمعادلاتساختاری ………………………………………………………………………………. 129
2-3-3-4 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 131
5-4 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصلپنجم: نتیجه گیریوپیشنهادات
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 134
2-5 بررسیاجمالیتحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………. 134
3-5 نتایجحاصلازآمارتوصیفی ………………………………………………………………………………………………………………… 134
4-5نتایجحاصلازآماراستنباطی ………………………………………………………………………………………………………………. 134
5-5 نتایجحاصلازفرضیاتتحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 135
6-5 نتیجهگیریوپیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………. 137
1-6-5 پیشنهاداتیبرایسازمانموردمطالعه ……………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادهاییبرایتحقیقاتآتی ………………………………………………………………………………………….. 139
7-5 محدودیتهایوتنگناهایتحقیقحاضر …………………………………………………………………………………………….. 140
خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
منابع و مآخذ
فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
فهرست پیوست ها
الف) پرسشنامه هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 147
ب) پرسشنامه رهبری موثق …………………………………………………………………………………………………………………………. 150
فهرست شکل ها
شکل (1- 1) عوامل موثر بر هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………. 8
شکل( 2- 1) مدل مفهومی پیشنهادی اولیه …………………………………………………………………………………………………….. 9
شکل(3- 1)مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….. 10
شکل(1- 2) هرم هوش های چندگانه…………………………………………………………………………………………………………….. 30

مطلب مرتبط :   پایان نامه مدیریت با موضوع :ارزیابی عملکرد

شکل (2- 2)رشد هوش معنوی از دیدگاه کسیک……………………………………………………………………………………………… 49
شکل(3-2) ویژگی ها و رفتارهای هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………..53
شکل(4-2) مثالی از ربع اول ” آگاهی از نفس درونی و نفس متعالی/ معنوی”……………………………………………………..54
شکل(5-2) سازه رهبری موثق ………………………………………………………………………………………………………………………. 78
شکل( 6-2) مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 106
شکل(1-4)مدلمعادلاتساختاریدرحالتتخمینضرایبمسیر ………………………………………………………………… 130

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شکل(2-4) مدلمعادلاتساختاریدرحالتمعناداریضرایب (t-value) …………………………………………………….130
فهرست جدول ها
جدول( 1- 1) ویژگی های هوش معنوی………………………………………………………………………………………………………… 9
جدول (1-2) انواع برداشت های ارائه شده از هوش …………………………………………………………………………………………..16
جدول)2-2(رویکردهای مختلف در رابطه با معنویت…………………………………………………………………………………………. 22
جدول(3-2)جهتگیری های مختلف نسبت به دین و معنویت ……………………………………………………………………………. 24
جدول)4-2( تعاریف ارائه شده از هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………….. 26
جدول)5-2( مقایسه هوش عقلایی، عاطفی و معنوی ……………………………………………………………………………………… 31
جدول(6-2) مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف …………………………………………………………………………………………. 33
جدول(7-2) مولفه های هوش معنوی از منظرهای مختلف ……………………………………………………………………………… 45
جدول(8-2) ابعاد هوش معنوی از دیدگاه ویگلورث

مطلب مرتبط :   پایان نامهاعضاء هیأت علمی

دسته بندی : پایان نامه مدیریت

دیدگاهتان را بنویسید