تاریخ معاصر ایران

0

لذا در اردیبهشت 1317 ش به فرمان رضاشاه فرهنگستان منحل شد و یک هفته بعد مقرر گردید که اولا وزیر فرهنگ وقت ریاست فرهنگستان را […]

آموزه های دین اسلام

0

9شمسی 145به سان رهنوردانی که در افسانهها گویند:گرفته کولهبار زادره بر دوشگرفته چوب خیزران در مشتگهی پرگوی و گه خاموشدر آن مهگون فضای خلوت افسانهای […]

تور باکو

0

چرا به باکو سفر می کنیم؟ باکو دارای جاذبه های گردشگری بسیاری است که در ادامه بیشتر با آنها آشنا می شویم. نکته جالبی که […]