منابع تحقیق درمورد ارزیابی عملکرد

0

راستا نوناکا وهمکارانش در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که نتیجه آن را در کتاب سازمان‌های دانش‌زا نوشته نوناکا وهمکارانش مشاهده می‌کنیم.تولید دانش […]

صنعت بانکداری

0

………………………………………………………………………………73جدول (3-1) : نام و تعداد پرسنل شعب ……………………………………………………………………………………………………84جدول (4-1) : عوامل نهایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..94جدول (4-2) : جدول پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری […]