پایان نامه با کلید واژگان رایزوسفر، رفسنجان، پتری، انار

0

طوقه4صفائیه رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته5صفائیه رفسنجان–خاک اطراف طوقه6کوثرریز-رفسنجان+رایزوسفر درخت پسته7کوثرریز رفسنجان–خاک اطراف طوقه8فردوسیه نوق+رایزوسفر درخت پسته9فردوسیه نوق–خاک اطراف طوقه10فردوسیه نوق–رایزوسفر درخت پسته11سه قریه نوق+خاک اطراف طوقه12سه […]

ساده سازی، مکانیابی، محدودیت ها، الگوریتم ژنتیک

0

y_1,1^1y_1,2^1y_1,3^1…y_(1,|J|)^1 y_2,1^1y_2,2^1y_2,3^1…y_(2,|J|)^1 y_3,1^1y_3,2^1y_3,3^1…y_(3,|J|)^1 y_4,1^1y_4,2^1y_4,3^1…y_(4,|J|)^1 y_5,1^1y_5,2^1y_5,3^1 y_(5,|J|)^1 …………… y_(|I|,1)^1y_(|I|,2)^1y_(|I|,3)^1 y_(|I|,|J|)^1Child y_5,1^1y_5,2^1y_5,3^1…y_(5,|J|)^1 …………… y_(|I|,1)^1y_(|I|,2)^1y_(|I|,3)^1…y_(|I|,|J|)^1 y_2,1^1y_2,2^1y_2,3^1…y_(2,|J|)^1 y_3,1^1y_3,2^1y_3,3^1…y_(3,|J|)^1 y_4,1^1y_4,2^1y_4,3^1…y_(4,|J|)^1 y_1,1^1y_1,2^1y_1,3^1…y_(1,|J|)^13-3-8- انتخاب47انتخاب کروموزومهای واجد شرایط برای پیاده سازی عملگرهای تقاطع […]