دانلود پایان نامه

4. نظارت پذیری در حکمرانی شهری نیویورک
یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری، سطح بالای نظارت پذیری است و بین نظارت پذیری و اصلاح و پویایی هر سیستم از جمله سیستم حکمرانی و مدیریت شهری ارتباط و پیوند مستقیمی است. همچنین، ایجاد، نهادینه سازی و استمرار سیستم توازن و کنترل است؛ در دنیای پیچیده امروز، هیچ سیستمی از جمله مدیریت شهری نمی‌تواند بی توجه به نظارت‌ها باشد اما سطح نظارت پذیری از سیستمی به سیستم دیگر متفاوت است؛ هر چه نظارت پذیری بیشتر باشد، اصلاحات و رفع خطاها بیشتر می‌شود و سیستم می‌تواند مقتدرانه و با کارامدی و پاسخگویی بیشتر به پیش رود. نظارت پذیری مقدمه‌ای بر کارآمدی و پاسخگویی بیشتر است(سردارنیا،شاخص‌های حکمرانی خوب شهری در چارچوب…پیشین: 165-164). نظارت پذیری در شهر نیویورک آمریکا به دلیل فعال و قدرتمند بودن اصناف شهری، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و همچنین آگاهی بالای شهروندان سبب شده که نظارت چند سطحی بر حکمرانان شهری در این شهر وجود داشته باشد. از سوی دیگر، با توجه به اینکه انتخاب اعضای شورای شهر و شهرداری نیویورک با مردم می‌باشد و نوعی تفکیک مطلق بین آن‌ها حاکم است و قدرت اصلی در اداره شهر به عهده شهرداری شهر می‌باشد. در نیویورک هر چند گفته می‌شود تفکیک بین آن‌ها یک تفکیک مطلق است ولی در عمل ارتباطات قویی بین این دو وجود دارد.
5. شفافیت در عملکرد حکمرانان شهری
حکمرانی خوب در سطح مدیریت شهری در صورتی تحقق می‌یابد که کلیه تصمیمات و اقدامات مدیران رده بالا و رده میانی و پایین شهرداری از شفافیت بالایی برخوردار باشند و از هرگونه ابهام و پنهان کاری به دور باشند. در شهر نیویورک فعالیت‌های شورای شهر اعم از جلسات و مصوبات آن‌ها از طریق رسانه‌های محلی برای اطلاع شهروندان و سایر گروه‌های و کنش‌گران شهری منتشر می‌شود و در دسترس آن‌ها قرار دارد. برای حسابرسی مالی شهرداری نیویورک کمیته‌ای وجود دارد به طور کامل به هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری رسیدگی می‌نماید و آنرا برای اطلاع عموم به جزء مواردی که با منع شورای شهر یا فرمانداری روبرو می‌شود منتشر می‌نمایند. از سوی دیگر شهرداری بابت عملکرد خود زیر ذره بین نهادهای مدنی، بخش خصوصی فعال و سایر کنش‌گران شهری می‌باشد. شهرداری هر ماه یک‌بار عملکرد خود را از طریق رسانه‌های محلی و بولتن‌ها برای اطلاع عموم منتشر می‌کند(Salisbury,1994: p.787).
ذ. نگاهی اجمالی به دلایل موفقیت حکمرانی شهری در شهر نیویورک
مطالعات مختلفی در خصوص چند و چون چگونگی موفقیت پیاده سازی حکمرانی خوب شهری در برخی از شهرهای کشورهای پیشرفته به ویژه برخی از شهرهای ایالات متحده امریکا صورت گرفته است. که در ذیل به طور خلاصه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
1. برنامه‌ها و طرح‌های شهری مردم گرا بوده و شهروندان در مرکز و کانون توجه آن قرار دارد.
2. بسترسازی مناسب برای مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اداره امور شهر.
3. برنامه‌ها و طرح‌های شهری، کل نگر بوده و به جای نگرش‌های بخشی و سازمانی همه جنبه‌های زندگی شهروندان را مورد ملاحظه قرار می‌دهد.
4. متکی بر توان‌ها و فرصت‌های موجود بوده و نه لزوماً متکی بر نیازها است (ظرفیت سازی).
5. استفاده از رویکرد همکاری و تشریک مساعی بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی.
6. برنامه‌ها و طرح‌های شهری پویا و انعطاف پذیر است و فعالیت برنامه ریزی را به عنوان یک نگرش فرآیندی و یادگیری را مدنظر قرار می‌دهد(Alberley,2003: p.3).
7. تمرکززدایی و تفکیک نحوه اداره امور محلی از امور کلان کشوری.
8. کادر سازی قوی از مدیران و نیروهای انسانی متخصص(تخصص گرایی و شایسته سالاری).
کادر سازی قوی از مدیران و نیروهای انسانی متخصص از جمله شاخصه‌های حکمرانی خوب شهری به حساب می‌آید. برخورداری مجموعه حکمرانی و مدیریت شهری از مدیران متخصص و متعهد برای اداره مطلوب امور شهری و ارائه خدمات بهینه به شهروندان است. در مدیریت مطلوب سیستم شهری، مدیران رده بالا از جسارت و اقتدار بالا برای کادر سازی قوی از مدیران شایسته، کاردان و متعهد در رده‌های میانی و پایین برخوردارند. به هر حال، حضور کادر قوی در مجموعه حکمرانی و مدیریت شهری به عنوان بازوهای فکری- مشورتی و استمرار انسجام بین آن‌ها و شهرداران و مدیران میانی و جلب نظر مشورتی و اصلاحی آن‌ها برای اصلاحات نهادی و عملکردی در مدیریت شهری بسیار ضروری است(Hause & Klausen,2011: p.258). با توجه به ساختار نیروی انسانی در شهرداری نیویورک می‌بینیم که اغلب نیروی مورد استفاده در آن دارای تخصص بالایی در انجام وظیفه محوله به خود می‌باشند.
9. فعال بودن بخش خصوصی به عنوان همکار و هماهنگ با دولت محلی و فدرال.
10. فعال بودن قدرت شدید احزاب و اصناف شهری برای شراکت در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در شهر نیویورک.
11. مدیریت مشارکتی و فراگیر شهروندان و اصناف شهری در اداره امور شهری
در مدل حکمرانی خوب شهری، شهر نیویورک، تصمیم گیری از سوی مدیران شهری به صورت یک جانبه و بدون شناخت و دریافت اطلاعات از جامعه شهری صورت نمی‌گیرد بلکه مدیریت مشارکتی، مشارکت دادن شهروندان، اصناف شهری و نهادهای مدنی در تصمیم گیری‌هاست. که این مورد خود از جمله دلایل اصلی موفقیت و پیاده سازی مؤلفه‌های حکمرانی خوب شهری در این شهر می‌باشد.
12. ارائه بسیاری از خدمات به صورت الکترونیک(شهر مجازی)
یکی از اساسی‌ترین اهداف حکمرانی خوب شهری کیفیت و مطلوب شدن ارائه خدمات به شهروندان می‌باشد. با توجه به بسترهای موجود در شهر الکترونیک یا مجازی نیویورک، بسیاری از خدمات به صورت مجازی به شهروندان ارائه می‌شود. در ضمن؛ با توجه به وجود این بسترها و ظرفیت‌های موجود حتی سبب گسترش مشارکت شهروندان نیویورکی در ارائه نقطه نظرات و بیان دیدگاه‌های خود شده است.
گفتار سوم: حکمرانی شهری در انگلستان
الف. نگاهی اجمالی به ساختار سیاسی و اداری در انگلستان
حکومت در انگلستان، پادشاهی مشروطه است. امروزه در انگلستان دو نوع نظام حکمرانی محلی وجود دارد. نظام حکمرانی محلی یک سطحی( در مجموعه‌های شهری اصلی و برخی دیگر از شهرهای بزرگ) و نظام حکمرانی محلی دو سطحی که از دو واحد کانتی و بخش تشکیل می‌شود(Commonwealth Local Government Foroum,2005: pp.265-266). نقش دولت در اداره کشور و شهرها در انگلیس از سال 1950 تاکنون تغییرات زیادی داشته است که در شکل ذیل به صورت خلاصه نشان داده می‌شود.
**فرآیند تغییرات مفهوم و نقش دولت در انگلیس بین سال‌های 2000-1950

مطلب مرتبط :   بخش های مختلف اقتصادی

دسته بندی : علمی