دانلود پایان نامه

شوراهای شهر در هدایت سیستم شهرداری و تحقق حکمرانی خوب شهری می‌توانند نقش به سزایی داشته باشند، این امر، منوط به آن است که شهروندان، کاندیداهای شایسته‌تر، مقتدر و کاردان را در انتخابات برای شوراهای شهری انتخاب کنند. شوراهای شهر با انجام کارویژه‌هایی مانند انتخاب شهرداران کارکشته، کاردان و مقتدر، مشاوره و راهبرد دهی قوی به شهرداران و نظارت کامل بر آن‌ها می‌توانند در تحقق مدیریت مطلوب شهری و خدمات رسانی، بسیار تأثیر گذار باشند(سردارنیا،شاخص‌های حکمرانی خوب در چارچوب…پیشین: 153- 151).
استفاده از نیروهای آموزش دیده در شهرداری و شوراهای شهر به عنوان بازوان فکری- مشورتی و استمرار انسجام بین آن‌ها و شهرداران و جلب نظر مشورتی و اصلاحی آن‌ها برای اصلاحات نهادی و عملکردی در حکمرانی شهری و مدیریت شهری بسیار ضروری است(Hause & Klausen,2011: p.258). با استفاده از تعبیرهای هابرماس، اصلاح نهادی و عملکردی در مدیریت شهری یا حکمرانی خوب شهری باید به عنوان هدف عام و مشترک تلقی شود که در نتیجه گفتگو و مشورت عام بین مدیران، رهبران و کادر قوی نیروی انسانی و اقدام مشترک آن‌ها برای تحقق این هدف حاصل می‌شود. در «نشست دوره‌ای سازمان ملل متحد برای اسکان بشری» در 1996(در استانبول) تأکید شد که توانمند سازی رهبران در حکومت‌های شهری و اعمال اقتدار عمومی در همه سطوح موجب تضمین شفافیت، پاسخگویی، عدالت و حکمرانی کارآمد شهری در شهرداری‌های بزرگ و کوچک می‌شود(UNCHS,2000: p.198).
8. کارایی و اثربخشی مدیران شهری در انجام وظایف محول شده
این اصل از اصول حکمرانی خوب شهری است که تضمین کننده اعطای خدمات به عموم شهروندان با مصرف بهینه دنبال می‌کند. کیفیت تهیه و تدارک خدمات عمومی، چگونگی نظام اداری، میزان استقلال خدمات عمومی از فشارهای سیاسی، قابلیت، صلاحیت و شایستگی کارگزاران نظام شهری در سیاست گذاری، قانونگذاری و تصمیمات مدیریتی در ارتباط با حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت و امثال این‌ها اشاره دارد(کریمی و پارسا،1391: 254-253).
حکمرانی خوب به شهری به این مفهوم است که فرایندها و نهادها منجر به نتایجی می‌شود که نیازهای جامعه را تأمین می‌کنند و در عین حال بهترین بهره برداری از منابع بشود. کارایی شورای شهر و شهرداری‌ها مستلزم وجود کاهش بروکراسی اداری، کارآمد سازی سیستم اداری آن در شهرداری‌ها است. جنین دستگاهی پاسخگوی نیازهای شهروندان، تقویت کننده عدالت اجتماعی و متضمن دست‌یابی تمامی شهروندان به خدماتی که شهرداری‌ها ارائه می‌دهند خواهد شد. برای محاسبه مؤلفه‌ای کارایی و اثربخشی دولت گروهی از مؤلفه‌های مرتبط از قبیل کیفیت خدمات عمومی، چگونگی بروکراسی و تشریفات اداری کارمندان، عدم وابستگی خدمات اجتماعی به فشارهای سیاسی و میزان تعهد دولت به اجرای سیاست‌ها(سامتی و دیگران،1390: 194)، میزان کارایی قوانین و مصوبات شورای شهر و شهرداری‌ها با توجه به مقتضیات زمان و مکان، میزان در دسترس بودن خدمات شهری و بالاخره میزان رضایت شهروندان از خدمات ارائه شده توسط مدیران شهری در نظر گرفته می‌شود. برخی بر این عقیده هستند که، حکمرانی شهری زمانی می‌تواند کارا و اثربخش باشد که؛ با نهادسازی مناسب، حفظ و تأمین حقوق شهروندان در دسترسی مساوی به خدمات عمومی، ایجاد راهبرد مناسب و کارا برای جلوگیری از رانت خوری و سودجویی برخی از افراد سودجو در عرصه شهری، همچنین به روز کردن قوانین شهری و در نظر گرفتن نیازهای شهروندان در تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران شهری.
برخی از مؤلفه‌های کارآمدی حکمرانی شهری عبارتنداز:
– رضایتمندی شهروندان از ارائه خدمات توسط مدیران شهری.
– برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای صلاحیت مدیران شهری.
– تنوع و توسعه دامنه خدمات شهری.
– وجود استانداردها و رعایت آن توسط دست اندر کاران شهری در ارائه خدمات شهری.
– استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات به شهروندان.
در ضمن لازم به ذکر است، کارایی زمانی کاهش می‌یابد یا تهدید می‌شود که دوباره‌کاری‌های مکرر و غیر ضروری در عرصه فعالیت‌های خدمت رسانی روی می‌دهد. همچنین، اثر بخشی هنگامی کاهش می‌یابد که مرزهای شهرداری، قلمرو فعالیت و عملیات خدمات رسانی عمومی( مانند آتش نشانی) را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یا زمانی که مکانیزمی برای هماهنگی خدمات رسانی و برنامه ریزی بر پایه و گسترده یک منطقه یا ناحیه وجود ندارد(آخوندی و دیگران،1386: 8).
9.مدیریت مشارکتی با فرصت سازی برای مشارکت و نظرخواهی از شهروندان به شکل حضوری و اینترنتی
10. مدیریت مشارکتی با فرصت سازی برابر برای تبادل نظر با اصناف و گروه‌های ذی‌نفع شهری
امروزه با هدف چاره‌جویی برای حل و فصل مسائل و مشکلات عدیده ی شهری، رویکرد عدم تمرکز در سازماندهی مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، ابتدا از مفهوم حکمرانی خوب شهری به معنی مشارکت هم‌زمان و همراه شهروندان، نهادهای دولتی و غیردولتی به عنوان بازیگران جدید توسعه شهری یاد می‌شود. در نگرش جدید به مدیریت شهری، ایجاد سازمان‌های محلی افقی و فرابخشی به منظور تحقق اهداف جامعه مدنی و تقسیم وظایف بین حکومت مرکزی و صلاحیت دار کردن شهروندان از اصول اساسی می‌شوند(کریمی و پارسا،پیشین: 263). حکمرانی خوب شهری در پی آن است که، از طریق تعامل دو سویه حکمرانان و شهروندان به ایجاد فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک کند. به عبارت دیگر جابه‌جایی اصطلاح حکمرانی با حکمرانی شهری بدین معنی که مدیریت شهری تنها وظیفه نهادهای عمومی نیست بلکه تعامل دوسویه و ایجاد فرصت‌های مناسب برای مشارکت بهتر شهروندان نیز شامل می‌شود(Hause & Klausen,2011: p.256).
11. بسترسازی لازم برای اطلاع رسانی و کسب اطلاعات
لازمه بسترسازی لازم برای اطلاع رسانی مواردی مانند وجود یک رسانه مستقل زنده که اساساً برای ارتقای شفافیت از طریق چاپ و انتشار نقطه نظرات، موضوع‌ها و افکار عمومی و همچنین ارتقای پاسخگویی با افشای موارد فساد، نبود شفافیت، نقض قانون و فرایندها و ناکارآمدی‌های دولت، شهرداری و کارگزاران شهری بسیار ضروری است(سلطانی فر،1391: 704-703). همچنین، نهادهای مدنی می‌تواند به عنوان پل ارتباطی بین شهروندان و مدیران شهری را عهده دار شوند که خود باعث افزایش آگاهی‌های شهروندان می‌شود. همچنین سرمایه گذاری در بخش الکترونیک و شهر مجازی، اینترنت و طراحی سایت و به روز کردن آن از جمله راه‌های کسب اطلاع سهل و آسان توسط شهروندان می‌باشد.
12. توجه جدی به بازخوردهای اقدامات و تصمیمات
13. فعال سازی واحدهای جلب شکایت و شکوائیه‌ها
ایجاد یک دفتر تسهیلاتی در داخل نهاد محلی برای پاسخگویی به شکایات و تاسیس یک دفتر دیگر برای دریافت شکایات و اطلاعات مربوط به کم کاری، برخورد نامناسب، عدم پاسخگویی یا رشوه یا فساد.
14. تقویت شورایاری به عنوان مدلی برای افزایش مشارکت شهروندان
در کلان شهرها، اداره امور شهری بدون بسط و گسترش نهادهای مدنی و تشکلات داوطلبانه مردمی ممکن نیست. در بسیاری از شهرهای در کشورهای توسعه یافته یکی از اقدامات انجام شده برای این منظور تشکیل شورایاری‌ها به عنوان نهادهای محلی است. در ایران نیز با استناد به بند7ماده71قانون وظایف شوراهای شهر، در این راستا اقدام به تشکیل شورایاری (انجمن معتمدان محله) شده است.این شورایاری‌ها در راستای تشویق شهروندان در قلمرو محلات شهری به همکاری در زمینه‌های رسیدگی به کمبودها، مشکلات، خدمات رسانی، مشاورت و نظارت ایجاد شدند که به لحاظ تشکیلاتی زیر نظر ستاد هماهنگی(متشکل از اعضای شورا) به فعالیت می‌پردازند. به هر حال، ایجاد شورایاری‌ها نقطه عطفی در نهادینه سازی مشارکت شهروندان است؛ زیرا این نهاد غیردولتی، آزادانه و داوطلبانه به عنوان واسطه‌ای میان شهروندان و مدیران شهری وارد عرصه سیاسی – اجتماعی شدند(غفاری،1391: 118).
15. ایجاد واحدهای تحقیق و پژوهش در واحدهای گوناگون مدیریت شهری
حکمرانی خوب شهری زمانی تحقق پیدا می‌کند که مبتنی بر تحقیقات و استفاده از تجربیات نهادهای حکمرانی مشابه در جاهای دیگر باشد. در حکمرانی خوب شهری، اداره تحقیقات و پژوهشگران برجسته در حوزه مدیریت شهری به مثابه راهبران فکری و بازوهای مهم فکری – مشورتی عمل می‌کنند و می‌توانند به کارآمدی، خدمات رسانی به هنگام، ارائه راهبردهای لازم و زمانمند برای جلوی گیری از بحران‌های جدی و در مجموع رضایت عمومی از حکمرانی شهری بینجامد. با کنکاشی در نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی و سازمان ملل می‌توان دریافت که نیروی انسانی متخصص و پژوهش‌های کاربردی در تحقق حکمرانی خوب و کارآمد شهری بسیار موثر بوده‌اند.
گفتار ششم: مدل‌های نظری حکمرانی شهری

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوعمدیریت دانش، دانش سازمانی، کارگران دانش، جذب دانش

دسته بندی : علمی