دانلود پایان نامه

بین قوسین و قوس جناس زاید (مذیل) وجود دارد.
معنی بیت: قاب قوسین از شکوه و فر پیامبر(ص)، نورانی شده و سیاره‌ی برجیس، که فرهومند و پربها و درخشان است در خانه و بیت خود (قوس)، در برابر شکوه و عظمت ایشان، عاجز و درمانده، مانده است.
37)رسته در باغ جهان از وی گیاه مردمی گشته بی جان و روان، مدّاح او مردم گیا
باغ جهان: اضافه تشبیهی
مردم گیا: گیاهی باشد شبیه به آدمی و در زمین چین روید و آن سرازیر و نگونسار می‌باشد. چنانکه ریشه‌ی آن به منزله ی موی سر اوست، نر و ماده دست در گردن هم کرده و پایها در یکدیگر محکم ساخته…. (برهان). آن را به عربی سراج القطرب و یبروج‌الصنّم و در فارسی استرنگ و مهر گیاه نیز گویند.
گیاهی علفی، عاری از ساقه و دراری ریشه‌ی قوی و منشعب به دو شاخه و شبیه دو انسان به هم چسبیده…. ریشه‌ی آن به منزله‌ی موی سر اوست و گویند هر کس آن را بکند به فاصله‌ی کمی می‌میرد.
طریقه‌ی کندن آن چنان است که اطرافش را خالی کنند، چنانکه به اندک زوری کنده بشود و ریسمانی بر آن بندند و سر ریسمان را بر کمر سگ تازی محکم سازند و شکاری در پیش آن سگ رها کنند، چون سگ از عقب شکار بدود، آن گیاه از بیخ و ریشه کنده شود و به این اعتبار آن را سگ کن گویند. (نقل با تلخیص از فرهنگ اساطیر، دکتر محمد جعفر یاحقی، ذیل آدم گیاه یا مهرگیاه).
مصرع دوم ایهامی نیز دارد به نحوه کندن مردم گیا.
معنی بیت: درخت انسانیت در باغ هستی به سبب وجود پیامبر و از تعالیم متعالی و خلق نیکوی او پرورش یافته و بارور شده است و چیزهای بی جان از قبیل مردم گیاه نیز پیامبر (ص) را مدح کرده است (یعنی انسانیت به واسطه‌ی حضور و تعالیم او، امکان رشد و تکامل پیدا کرده است و مقام و مرتبه و شأن او آنقدر والا و گرانپایه است که حتی جمادات و نباتات از جمله مردم گیاه، که از بسیاری مدح گفتن، بیجان شده است، که بی جان و روانند و قدرت نطق و گفتار ندارند، گویی در عالمِ معنی، مدیحت حضرت رسول می‌گویند).
38)پیشوا بد گرچه بد پس رو ز حق چون بازگشت پس رو اندر بازگشتن گردد آری پیشوا
در این بیت آرایه‌ی ردالعجزعلی الصدر وجود دارد.
بین پیش و پس طباق وجود دارد.
بین بازگشت و بازگشتن جناس زاید (مذیل) وجود دارد.
مصرع دوم تمثیل برای مصرع اول است. (ارسال المثل).
معنی بیت: پیامبر (ص) اگر چه بعد از پیامبران دیگر مبعوث شده، با وجود این، از وقتی که ایشان از معراج و از حضور حضرت حق تعالی بازگشت، پیشوای آنان محسوب می‌شود چرا که شخصی که پس‌رو است و از عقب به دنبال کسان دیگری می‌رود، اگر روندگان عقب گرد کنند و باز گردند، این شخص پس رو، پیشوا و پیشرو آنان خواهد بود.
39)برگشاده صدهزاران دیده از بهر لقاش پرده صبح قیامت گنبد نیلی و طا
گنبد نیلی و طا: کنایه از آسمان کبود رنگ.
وطا (وطاء عربی): گستردنی، فرش، زمینه (تعلیقات دیوان مجیر).
معنی بیت: آسمان کبود رنگ که پرده‌ی صبح قیامت خواهد بود از بهر دیدن پیامبر (ص)، صدهزاران دیده از ستارگان گشوده است.

مطلب مرتبط :   الگوهای مدیریت شهری

دسته بندی : علمی