عاطفه(1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. نشریه تدبیر، شماره 164.
-فانی،حسین(1381).مدیریت دانش.ماهنامه تدبیر،دوره 13،شماره 130،ص 43-38.
قائمی، علی(1380).روزآمدکردن تربیت. ماهنامه پیوند، بهمن 1380
-عبدالکریمی، مهوش(1382). مدیریت دانش،فن آوری وخلاقیت ونقش آن درافزایش کارایی واثربخشی فرایندها.پیام مدیریت موفق،ص49-34.
عدلی ، فریبا(1384). مدیریت دانش ،حرکت به سمت فراسوی دانش. تهران : انتشارات فراشناختی اندیشه .
-صفرزاده،حسین ؛ تدین،اعظم و حرمحمدی،مریم(1391).بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت دانش برنوآوری وعملکردسازمانی(مطالعه موردی مراکزبهداشتی ودرمانی شمال فارس).فصلنامه علمی وپژوهشی دانشکده بهداشت یزد،سال 11،شماره اول،ص5.
طالقانی، غلامرضا ؛ انواری، علی و افتخاری، لیلا(1391). رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه(صنعت بیمۀ سابق)، سال بیست وهفتم ، شمارۀ یک ،ص151تا171.
-طالب بیدختی، عباس ؛ انوری، علیرضا(2005). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها، تدبیر، شماره 152.
-لاور، رابرت، اچ(1373). دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سیدامامی. تهران،مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
-کاخکی، حسین (1390). مصادیق و اهداف گمرک نوین ، هفته نامه گمرک ایران، سال چهاردهم، شماره 592.
مک دانلد ، جان (1381). مدیریت دانش در یک هفته ، ترجمه وتدوین : گروه کارشناسان ایران، چاپ اول.
محمدزاده،عباس(1374).مدیریت توسعه، تهران:انتشارات سمت، چاپ اول.
محمد لو ،مسلم (1383). مدیریت دانش و استعدادها. نشریه تدیر،شماره147.
-محمدی، مسعود و نوری فرد، مرضیه(1387). تاثیر نوآوری و خلاقیت بر افزایش و بهبود و بهره وری کارکنان. ماهنامه ستبران، شماره52.
-مقیمی، محمد(1383). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش. تهران: انتشارات ترمه، چاپ ششم.
مقیمی، محمد(1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش. تهران: انتشارات ترمه، چاپ ششم.
معمارنژاد, عباس(1390). گمرک نوین و موقعیت ما. هفته نامه گمرک ایران. سال چهاردهم, شماره 592 .
مهدوی، سیدتقی(1391). بررسی رابطۀ بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه . فصل نامه الکترونیک پارس مدیر،شماره 5، ص 155 تا 166.
واعظی ، رضا ؛ حبیبی ، متولی(1384).نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش. نشریه مدیریت .
-هادوی، سیدعلی(1388). ابزارهای مدیریت نوآوری:مروری بر نظریه و عمل. نشر:تدبیر،شماره204.
نژادایرانی،فرهاد(1381).مدیریت خلاقیت ونوآوری درسازمان ها. ارومیه:پیک سبحان، چاپ اول.
نوروزی، علیرضا و کاووسی، شراره(1385). مستندات طرح ایده های نو:مبانی و مفاهیم خلاقیت و ایده پردازی و نوآوری. دبیرخانۀ طرح ایده های نو. 1385، ir.aftab. www
نوری،س(1384).مدیریت دانش ابزاری برای نوآوری محصول. مدیریت فرد،سال سوم،ش 11و12. ص 8-52.
یوسفی، احسان ؛ صادق فیضی، جعفر و سلیمانی، محمد(1390).بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در میان مدیران و کارکنان شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه.پژوهشنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، سال اول ، شماره 3 .
منابع انگلیسی
Abou- Zeid, El-sayed(2002). A knowledge management reference model. Journal of Knowledge Management, 6 (5), p:486- 499.
Alavi, Maryam ; Leidner , Dorothy. E(2001).Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundation and research issues. MIS Quarterly, 25 (1), p:107-136.
-Andrawina, Luciana & Govindaraju, rajesri(2009). Knowledge sharing capability, absorptive capacity ,and innovation capability: an empirical study of indonesia’s information and communication technology industry. Journal of ICT, p:85-102.
-Amin, A ; Bargach, S ; Donegan, J & Others (2001). Bulding a Knowledge-Sharing Culture, Oilfield Review, 13(1), p:48-65.
-Amabile, T. M (1998). A Model of Creativity and Innovation in Organizations Research in Organizational Behavior. 10, p:123-167.
-Bagozzi, R.P & Yi, Y(1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16 , p:74–94.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردتعارض نقش، ارباب رجوع

-Bassellier, G ; Reich, B. H & Benbasat, I(2001). Information Technology Competence of Business Managers: A Definition and Research Model. Journal of Management Information Systems , 17(14), p:159-182.
-Boynton, A. C ; Zmund, R. W & Jacobs, G. C(1994). The Influence of IT Management Practice on IT Use in Large Organizations. MIS Quarterly , 18(3) , p:299-318.
-Borghini, S (2005). Organizational Creativity: Breaking Equilibrium and Order to Innovate. Journal of Knowledge Management, 9(4), p:19-33.
-Bhatt, G. D.(2001). Knowledge Management In Organization: Examining The Interation Between Technologies, Technique And People . Journal of Knowledge Management, 5(1), p:68-75.
Carlisle, Ysanne & McMillan, Elizabeth(2008). Innovation in Organizations From a Complex Adaptive Systems Perspective. ECO , Volume:8 , Issue:1 , Publisher: Institute For the Study 0f Coherence & Emergence, p:2-9.
-Caloghirou, Y ; Kastelli, I & Tsakanikas, A(2004). Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?. Technovation, 24 , p: 29–39.
-Chase, R(1997).The Knowledge-Based Organization: An International Survey . Journal of Knowledge Management , 1 (1), p:54-62.
Chen, C.J(2004). The effects of knowledge attribute, alliance characteristics, and absorptive capacity on knowledge transfer performance. R&D Management, 34, p:11–21.
– Chen, J ; Zhu, Z & Xie, H.Y (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1) , p:195-212.
Chen, Y. S ; Lin, M. J ; Chang(2009). The Positive Effects of Relationship Learning and Absorptive Capacity on Innovation Performance and Competitive Advantage in Industrial Markets. Industrial Marketing Management , 38 , p:152-158.
-Chou, S.W(2005). Knowledge creation: absorptive capacity, organizational mechanisms, and knowledge storage/ retrieval capabilities. Journal of Information Science, 31(6) , p:53–65.
Cohen,W. M & Levinthal, D. A(1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), p:128-152.
Conner, K.R & Prahalad, C.K(1996). A resource-based theory of the firm: knowledge versus opportunism. Organization Science, 7 , p: 477–501.
Dalkir, K(2005). Knowledge Management in Theory & Practice. Elsevier Butter Worth-Heineman.
Darroch, J(2005). Knowledg
e Management, Innovation and Firm Performance. Journal of Knowledge Management , 9(3) , p:101-115.
Davenport, T. H & Prusak, L(1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Dehghan najm, M(2010). Knowledge Management and Its Role in Innovation Organizations. Monthly Engineering and Related Industries. 10 , p:73-80.[Persian]
Desouza, Kevin. C(2003). Knowledge Management Barriers: Why the Technology Imperative Seldom Works; Business Horizons, January-February, p:25-29.
Drucker, Peter(1991). The Discripline of Innovation, Selected Articles: HBR Innovation.
Drucker, P(1992). Managing for the future: The 1990s and beyond, New York: Truman.
Drucker, P. F(1999). Management Challenges for the 2lst. Century Harper Business, lst edition.
Eriksson, K & Chetty, S(2003). The effect of experience and absorptive capacity on foreign market knowledge. International Business Review, 12 , p:673–95.
Frappaolo, C.(2006). Knowledge Management . Souther Gate Chichester, West Sussex, England: Capstone Publishing Ltd.
Gary, H ; Judy, Densten L. Iain (2005). Towards an Integrative Model of Organizational Culture and Knowledge Management Internet.
Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu (2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational Innovation. Journal of Business Research, 62, pp:461-473.
Giuliani, E & Bell, M(2005). The micro-determinants of micro-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster. Research Policy, 34 , p: 47–68.
-Harrington,S. J & Guimaraes, T(2005). Corporate Culture, Absorptive Capacity and IT Success. Information and Organization , 15, p: 39-63.
http://www.smartpls.ir/index_files/SmartPlsStructuralEquationModeling.htm
http://www.irica.gov.ir
Hendriks, P(1999). Why share knowledge? The influence of ICT on motivation for knowledge sharing. Knowledge and Process Management, 6 , p: 91–100.
Hooff, V. D & Weenen, F. L(2004). Committed to share: Commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing. Knowledge and Process Management, 11(1), p:13-24.
Hiscock, Jane(2004). Developing Knowledge Management Awareness in Relation Students. Public Relation Review, 30 , p:107-115.
Hutzchemreuter, T & Kleindienst, L(2006). Strategy-Process Research: What have we learned and what is still to be explored? . Journal Management, 50, pp:673-720.
Jahaniyan, Kh(2010). Knowledge Management and Innovation . Monthly Engineering and Related Industries , 10 , p:37-45.
Jacson, Harry(2007). The Relationship Between Innovation and Organizational Performance. Journal of Management Studies, Vol(31), Issue 2, p:193-224.
Johannessen, John-Arild (2008). Organizational Innovation as Part of Knowledge Management. International Journal of Information Management, 28, pp: 403-412.
Kanter, Rosabeth Moss(2007). The Change Masters: Innovations for Productivity in the American Corporation. Historical Research Reference in Entrepreneurship, University of Illinois.
Kim, L. Absorptive capacity, co-operation, and knowledge creation: Samsung’s leapfrogging in semiconductors. In: I. Nonaka and T. Nishiguchi (eds), Knowledge Emergence – Social, Technical, and Evolutionary
Dimensions of Knowledge Creation (Oxford University Press, Oxford) 270–86.
-Krogh, G(2002). The communal resource and information systems. Journal of Strategic Information Systems, 11 , p: 85–107.
Lee, Howan ; Jang, Young & Gul, Kim(2001). A stage Model of Organizational Knowledge Management: A Latent Content Analysis. Expert Systems With Applications, 20, p: 299-311.
Lenox, M & King, A(2004). Prospects for Developing Absorptive Capacity Through Internal Information Provision. Strategic Management Journal, 25, p:331-345.
Liao, Shu-Hsien (2002). Problem Solving and Knowledge Inertia. Expert Systems With Applications , 22, pp: 21-31.
Liao, S.H ; Fei, W.C &

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردهوش معنوی، هوش هیجانی، هوش سازمانی، وجود خداوند
دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید