دانلود پایان نامه

َدر حکمرانی خوب شهری شایان ذکر است که علاوه بر ایجاد نهادهای کنترل درون سازمانی به کنترل‌های برون سازمانی از سوی نهادهای مدنی و صنفی نیز باید توجه ویژه‌ای داشته باشد. به عبارت دیگر، نهادهای کنترلی رسمی – سازمانی و مدنی برون سازمانی، بایستی مکمل و همراه در مدیریت مطلوب و تحقق حکمرانی خوب شهری تلقی شوند و به انجام وظیفه نظارتی مشغول باشند و به طور مرتب، خطاهای سیستمی و عملکردی را به تصمیم گیران و دست اندرکاران مدیریت انتقال دهند. اگر چنین ساز وکارهای نظارتی در حد کفایت نباشند و حکمرانی خوب شهری صرفاً به نهادها و سازوکارهای نظارتی رسمی و درون سازمانی اکتفا کند و این سازوکارها نیز خوب عمل نکنند، نتیجه نهایی آن، تکرار خطاها و فرایند سعی و خطا و درجازدگی سیستمی خواهد بود(سردارنیا، درآمدی بر جامعه شناسی… پیشین: 165-163).
تصمیمات و سیاست‌ها بایستی بر حسب اهدافشان مورد ارزیابی قرار بگیرند. چون ارزیابی یک تصمیم، بازخوردی برای حکمرانان شهری فراهم می‌کند که تصمیم گیران را قادر می‌سازد راجع به تجربیات خود بیاموزند. سنجش اثربخشی و کارآمدی تصمیمات حکمرانان شهری در بخش عمومی تا حدی دشوار می‌باشد ولی در هر صورت بایستی تصمیمات از حیث میزان کارایی و اثر بخشی بر شهروندان ارزیابی شوند این که آیا نتایج حداکثری با کم‌ترین هزینه‌ها برای بیشتر شهروندان و گروه‌ها ذی‌نفع به ویژه گروه‌های فقیر و کم درآمد شهری داشته‌اند. تصمیم گیران مقتدر در حکمرانی خوب تمایل دارند که ناکامی‌ها و کامیابی‌هایشان ارزیابی شوند، در حالی که مدیران ضعیف تمایل به ارزیابی و بیان ریشه‌های ناکامی‌شان ندارند و ترجیح می‌دهند که فقط کامیابی‌های آن‌ها بزرگ نمایی شوند و ناکامی‌ها نیز توجیه شوند(نیوتن و ون دث،پیشین.347-346).
4. مسئولیت پذیری و پاسخگویی
مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جمله مؤلفه‌های حکمرانی خوب در سطوح ملی، محلی و شهری است و بدون آن، هرگز نمی‌توان از حکمرانی خوب شهری و سطوح دیگر حکمرانی صحبت کرد. زیرا این دو به نوبه خود نیازمند شفافیت و کنترل قدرت و تقویت جامعه مدنی بوده تا طرف‌های هم سود از عملکرد تصمیم گیران مطلع و قدرت مهار آن‌ها را داشته باشند(میدری و خیرخواهان،پیشین: 47). در این صورت، حکومت‌ها در سطوح مختلف موظف به پاسخگویی و مسئولیت پذیری در مقابل شهروندان به عنوان دارندگان اصلی حاکمیت هستند. به عبارت دیگر، مدیران شهری بایستی هم خواسته‌ها و مطالبات شهروندان درک کنند و هم به آن‌ها پاسخ مناسب دهند.
در ضمن لازم به ذکر است که، واژه پاسخ گویی تقریباً با مسئولیت پذیری معادل است و به معنای حساب پس دهی است(Gelfand & et.al,2004: p.147). پاسخگویی حکمرانان محلی به شهروندان یکی از مؤلفه‌های حکمرانی خوب است.
«دانا هیر» معتقد است لازمه تأمین منابع عمومی، طراحی دقیق یک ساختار پاسخ گو است تا به این ترتیب، شهروندان اطمینان حاصل کنند که نهایت تلاش از طرف کسانی که به نام آن‌ها اقدام می‌کنند، به عمل آمده است(شکری و دیگران،1387: 366).
پاسخگویی عبارتست از جوابگویی به مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها و تعهداتی که تعدادی از بازیگران در مقابل دیگران دارند(الوانی و قشقایی،پیشین: 28).
هرگونه برنامه اصلاحی برای به سازی کیفیت حکومت نیازمند بذل توجه به دو ارزش اساسی یعنی به حساب آوردن مردم و پاسخگویی حکومت به آن‌ها می‌باشد.
در واقع این معیار بر مسئول بودن و به مفهوم دیگر، حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است(برک پور،حکمروایی خوب شهری و نظام… پیشین:502).
در مورد چگونگی عملیاتی شدن این مؤلفه می‌توان گفت، به طرقی که در ذیل می‌آید می‌توان امید به اجرایی شدن آن داشته باشیم:
– تعبیه کانال‌های مناسبی برای تعامل دو سویه بین شهروندان و مسئولین شهری برای بیان مطالبات و خواسته‌ها.
– روشن بودن و تفکیک وظایف هر نهاد و سازمان مرتبط با شهر.
– پیش بینی راه‌های مناسب برای پیگیری شهروندان برای تحقق طرح‌های مرتبط با شهر.
5. شفافیت
به نظر پییتریو(1995)، یک مبنای اصلی برای اعتمادسازی بین حکمرانان شهری و شهروندان، «شفافیت» است(پاداش و دیگران،1386: 74). حکمرانی خوب در سطح مدیریت شهری در صورتی تحقق می‌یابد که کلیه تصمیمات و اقدامات مدیران رده بالا و رده میانی و پایین شهرداری از شفافیت بالایی برخوردار باشند و از هرگونه ابهام و پنهان کاری به دور باشند. شواهد و تجربه‌ها در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته نشان می‌دهند که شهرداری‌ها به دلیل انحراف از قانون و وجود مدیران فاسد و پنهان کاری‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز فسادی و منشا شکاف طبقاتی بوده‌اند. سازوکارهای رانت جویی و فسادی بین مدیران فاسد و افراد و گروه‌های متنفذ، بسترساز فساد و ثروت‌های باد آورده برای افراد و گروه‌های خاصی بوده‌اند که هزینه‌های آن‌ها همیشه بر دوش اکثریتی از شهروندان سنگینی کرده‌اند. روی کار آمدن مدیران شایسته، فساد ناپذیر و نظارت پذیر و اقدام جدی آن‌ها برای ایجاد و گسترش قانون گرایی و شفافیت در تصمیمات می‌تواند تا حد قابل توجهی به کاهش جدی در فساد و تحقق حکمرانی خوب شهری انجامد(سردارنیا، درآمدی بر جامعه شناسی… پیشین:168-167). طبق نظر بنجامین کنستان، آزادی محرک اندیشه شفافیت است. شفافیت از نظر کنستان فضای گفتگو و مناظره و نیز تبادل اندیشه است. زیرا وقتی اندیشه‌ها در میان عموم محک بخورند، امکان آشکار شدن حقیقت و از میان رفتن خطا افزایش می‌یابد(جهانبگلو،1383: 208).
شفافیت در مدیریت شهری: در منشور جهانی حقوق شهروندی چنین آمده است: « سازماندهی ساختار مدیریتی به گونه‌ای که بررسی خدمتگزاران و دستگاه‌های عمومی برای شهروندان آزاد و ممکن باشد.
از طرف دیگر شفافیت فقط هنگامی موثر است که دو شرط وجود داشته باشد:
1. اهداف و مواردی که خواستار شفافیت آن‌ها هستیم، قادر و مایل به ارائه اطلاعات لازم و ضروری باشند.
2. دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند بر طبق برخی معیارهای رفتاری پذیرفته شده از این اطلاعات برای ارزیابی ارائه دهندگان اطلاعات استفاده کنند(میدری و خیرخواهان،پیشین: 528). شفافیت، نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم‌گیری است. این معیار بر گردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از رونده‌ای موجود استوار است(برک پور،حکمروایی خوب شهری و نظام… پیشین: 502). همچنین، مواردی مانند:
– آگاهی بخشی به شهروندان در باب موضوعات شهری و رفاه شهروندان.
– نظرسنجی از شهروندان در مورد طرح و برنامه‌ها، در مورد چگونگی اداره شهرها.
– گردش آزاد اطلاعات شهری و قابلیت دسترسی شهروندان به آن.
– اطلاع رسانی عمومی در مورد طرح‌های عمرانی و رفاهی شهری و دیگر طرح‌هایی که شهروندان در آن ذی‌نفع هستند.
– قابل پیش بینی بودن چگونگی واگذاری مناقصات و مزایده‌های شهری.
6. مدیریت مشارکتی و مشارکت فراگیر شهروندان، گروه‌ها و اصناف شهری

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردمالکیت فکری، حقوق مالکیت، حقوق مالکیت فکری، سلامت عمومی

دسته بندی : علمی