مراحل خلاقیت

مرحله اول آمادگی : آمادگی شامل توجه دقیق ومتمرکزبرروی مسئله تحتبررسی وشاخصهای مختلف آن به منظورحل مسئله است

مرحله دوم نهفتگی : (خواب برروی مسئله)عبارتست اززمان تفکروواکنش به طورکلی یک دوره ای است که توجه ضمیرخودآگاه ازتمرکزبرروی موردنظردورمی شود.

مرحله سوم اصراروپافشاری : دراین مرحله تلاش بیشترمی شود،اطلاعات گرددویامسئله دوباره تعریف می گردد.تانتایج جدیدی ایجادگردد.علاوه برآن نیازاست تاجسارت وپشتکاردرمواجهه با مشکلات وبحرانهابخرج داده شود.

مرحله چهارم بینش وبصیرت : بینش وبصیرت حاصل تلاشهای بی وقفه درجهتیافتن راه حل منحصربه فردبرای مساله است وبه عنوان نقطه واقعی حل مسئله،نتیجه مرحله آمادگی ونهفتگی می باشد.دراین مرحله فردایده ای رامی یابدکه همواره درجستجوی آن بوده ولی ازآن غفلت کرده بود.

مرحله پنجم رسیدگی وتحقیق : این مرحله یک مرحله حیاتی است،زیرابینش وایده جدیدبرای اطمینان ازاینکه معتبرومناسب است موردآزمون قرارمی گیرد،حال اگرایده ای بکاربرده شودبدون آنکه مطلوبیت بالقوه آن موردسنجش قرارگیرد،ممکن است خطرات جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد.

آرامش زندگی در گرو برآوردن نیازهاست. نیازها به طور کلی به 5 گروه تقسیم می‌شوند:

نیازهای فیزیولوژیکی

نیاز به امنیت

نیازهای اجتماعی

نیاز به احترام

نیاز به خودیابی

که بترتیب نیازهای اولی نیازهای رده پایین و نیازهای آخری نیازهای رده بالا به حساب آمده و نیاز به خودیابی حد بالای نیازهاست. برآورده شدن مناسب نیازها شرط لازم برای بوجود آمدن آمال و آرزوهاست. به عنوان مثال یک فرد گرسنه و آواره هرگز به فکر پرواز بر فراز کوهها نخواهد افتاد. بسیاری نیز معتقدند که خلاقیت در نیاز متولد می‌شود همانگونه که بسیاری از اختراعات بزرگ نه محصول تعریف مشکلی خاص بلکه برای برآورن نیازی خاص به وجود آمده‌اند.

مطلب مرتبط :   رابطه متغیرهای اقتصادی با بازده سهام
دسته بندی : علمی