مدیریت استراتژیک :

مدیریت استراتژیک عبارتست از فرآیند تصمیم گیری که توانمندی داخلی سازمان را با فرصت ها و تهدیدهای محیطی تنظیم می کند. مدیریت استراتژیک عبارتست از فرآیند دنبال کردن مأموریت سازمان در حین اداره کردن روابط بین سازمان با محیط آن، بخصوص نسبت به ذینفعان محیطی، عناصر اصلی محیط داخلی و خارجی.

هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات چندگانه که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. فرآیند مدیریت استراتژی دربرگیرنده سه مرحله می باشد :

* تدوین استراتژی ها : تعیین مأموریت شرکت و شناسایی نقاط ضعف و قوت در محیط داخلی سازمان و فرصت و تهدید در محیط خارجی آن و تعیین هدف های بلند مدت سازمان.

* اجرای استراتژی ها : 1) تعیین اهداف سالانه و سیاست ها و 2) تخصیص منابع و اقدام برای اجرای استراتژی

* ارزیابی استراتژی ها : 1) بررسی عوامل داخلی و خارجی که پایه و اساس استراتژی های کنونی قرار گرفتند 2) محاسبه و سنجش عملکرد ها و 3) اقدامات اصلاحی (دیوید، 1390)

مدیریت استراتژیک تصمیم ها و اقداماتی است که برای تدوین و اجرای خط مشی ها مورد استفاده قرار   می گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک فرآیندی است که سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیریت استراتژیک علیرغم تشابهاتی که با برنامه ریزی استراتژیک دارد، مساوی آن نیست. برنامه‌ریزی استراتژیک فعالیتی است که در فواصل منظم و حساب شده مورد بازنگری قرار گرفته و اندکی جدا از مشی مدیریت سازمان عمل می کند. در حالی که مدیریت استراتژیک بیشتر در جهت برنامه ریزی میان مدت و دراز حرکت می کند؛ به طوری که خطوط گرایش متغیر های اصلی تجارت را مقایسه و بر نقطه مشخصی که سازمان قرار است در آینده به آن برسد تأکید می ورزد. میزان مقاومت سازمان در عرصه رقابت در آینده سازمان مورد اندیشه مدیریا استراتژیک است. مداخله مدیریت استراتژیک در تمام زمینه ها و مراحل مدیریت و نظر به مسایل اساسی تفاوت بارز آن با برنامه ریزی استراتژیک است که صرفاً برنامه ریزی را مد نظر قرار می دهد. (برنرودر، 2002)

مطلب مرتبط :   انتشار اوراق مشارکت و تاثیر آن بر نقدینگی
دسته بندی : علمی