دانلود پایان نامه

starān ī an-āmārānīg«ستارگان بی‌شمار»
a-mar stārag «ستارگان بی‌شمار»
az ēn mar «از این شمار»
sāl ī ōšmurdīg «سال محاسبه شده: سال عددی؛ سال 365 روزه»
was marag «تعداد بسیاری».
§§§
anagr ī rōšn [ˀngl y lwšn’ | Av. anaγranąm raocaŋhąm]
(تنجیم: تقسیمات آسمان)
* «روشنی بی پایان»: انغران، خورشید-پایه، گرزمان، طبقه پنجم آسمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: «انغر روشن» همان انغران یا خورشیدپایه، جایگاه مینویِ ایزد مهر است. (برای توضیحات بیشتر رک. pāyag)
ریشه شناسی: ترکیب پهلوی anagr ī rōšn وام گرفته از ترکیب اوستایی anaɣranąm raocaŋhąm به معنای «روشنی بی پایان» است (نیبرگ، 1974: 17). این عبارت مرکب است از: an-agr «بی-پایان» + rōšn «روشن»: هند و ایرانی آغازین: مرکب از پیشوند سلبی *a(n)- + *(H)agra- «نوک، سر، آغاز» + *lauka- «نور» (لوبوتسکی، 2009: 8، 5، 64)؛ سانسکریت: از ágra- (مایرهوفر، 1992: 45؛ مونیرویلیامز، 1960: 6) و rocaná- «روشن» (مونیرویلیامز، 1960: 889؛ مایرهوفر، 1996: 463-464)؛ اوستایی: مشتق از an-aɣra- «بی پایان، بیکران» و raočana- «روشن» (رایشلت، 1911: 216، 264)؛ فارسی باستان: *agra- در agriya- «اوج، نخستین» (کنت، 1953: 165) و raucah- «روز» (کنت، 1953: 205)؛ فارسی میانه: anagr ī rōšn «روشنی بیکران»؛ فارسی نو: انیران روشن؛ معادل انگلیسی: Endless Light (انکلساریا، 1956: 39).
§§§
Anagrān [ˀnglˀn | Av. anaγranąm | M ˀnyrˀn]
* انغران، انیران، «بیکرانه»:
*(تنجیم: تقسیمات آسمان) پایه پنجم آسمان، خورشید-پایه، گرزمان؛
*(گاه‌شماری: اسامی روزها) نام روز سی‌ام از هر ماه اوستایی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: در تنجیم، انغران همان «انغر روشن» است و به خورشیدپایه، جایگاه مینویِ ایزد مهر، اشاره دارد. (برای توضیحات بیشتر رک. pāyag)
ریشه شناسی: واژۀ anagrān کوتاه شدۀ ترکیب اوستایی anaɣranąm raocaŋhąm به معنای «روشنی بی پایان» است (نیبرگ، 1974: 17). واژه anagrān حالت جمع از اسم an-agr به معنی «بی-آغاز: بی-بالا» می‌باشد (برای بررسی ریشه شناختی رک. anagr ī rōšn): هند و ایرانی آغازین: *(H)agra- «نوک، سر، آغاز» (لوبوتسکی، 2009: 5)؛ سانسکریت: ágra- (مایرهوفر، 1992: 45؛ مونیرویلیامز، 1960: 6)؛ اوستایی: anaɣranąm حالت اضافی و جمع از anaɣra- «بی پایان، بیکران» (نیبرگ، 1974: 17)؛ فارسی باستان: *agra- در agriya- «اوج، نخستین» (کنت، 1953: 165)؛ فارسی میانه: Anagrān (نیبرگ، 1974: 17؛ مکنزی، 1373: 38؛ بهار، 1345: 84)؛ فارسی میانه مانوی: [ˀnyrˀn] (نیبرگ، 1974: 17)؛ پازند: Anērān (نیبرگ، 1974: 17)؛ فارسی نو: انیران؛ معادل انگلیسی: Endless.
ترکیبات:
rōz ī Anagrān «روزِ انغران: روز سی‌ام از ماه»
Anagrān, anagr ī rōšn «انغران، که همان روشنایی بیکران است».
§§§
Anāhīd [ˀnˀhyt’ | Av. anāhitā- | N nāhīd]
(نجوم: سیارات)

مطلب مرتبط :   اجتماعی و سیاسی

دسته بندی : علمی