دانلود پایان نامه

* ماهی: دوازدهمین برج فلکی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: نام این برج به عربی «حوت»، به لاتین «Pisces»، و نشانۀ اختصاری آن «(» می‌باشد. این برج فلکی، به صورت دو ماهی تصور شده است که بوسیله یک رشته به هم متصل شده‌اند. صورت فلکی ماهی، برج دوازدهم از دایرهالبروج است و مابین دلو (دول) و حمل (بره) قرار دارد. در نجوم سنتی، ورود خورشید به این برج، برابر با آغاز ماه اسفند است.
ریشه شناسی: این واژه مرکب است از: *māhi (اوستایی: masiia-) + پسوند تصغیر -g (اوستایی: ~ka)؛ سانسکریت: mátsya- (مونیرویلیامز، 1960: 776)؛ اوستایی: masiia- (بارتولومه، 1904: 1155)؛ فارسی میانه: māhīk [mˀhyk] (نیبرگ، 1974: 123)؛ māhīg [mˀhyk’] (مکنزی، 1373: 103)؛ املای آن در TD2 (انکلساریا، 1908: 25) māhīg [mˀhg] (بهار، 1345: 270)؛ فارسی میانه ترفانی: māhīg [mˀhyg] (نیبرگ، 1974: 123؛ دورکین-مایسترارنست، 2004: 224)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: māsyāg [mˀsyˀg] (بویس، 1977: 55، 56؛ نیبرگ، 1974: 123)؛ فارسی نو: ماهی (هوبشمان، 1865: 219)؛ معادل انگلیسی: Pisces ؛ معادل عربی: حوت (ḥūt) (دوبلوا، 2006: 105).
§§§
māh-pāyag [mˀh-pˀdk]
(تنجیم: تقسیمات آسمان)
* ماه-پایه: پایه چهارم آسمان، بهشت، جایگاه ماه ایزدی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: (رک. pāyag )
ریشه شناسی: (رک. māh و pāyag)
§§§
Margān [mlgˀn | > Av. mahrka-]
(احکام بروج: اوتاد)
* مرگان: بَیتُ المَوت، وتد هشتم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: در احکام نجوم سنتی، وتد ثامن، که خانه هشتم است، «بَیتُ‌المَوت» نام دارد (دهخدا؛ بهار، 1375: 105). نام تنجیمیِ این خانه را در پهلوی Margān «مرگان» به معنی «مرگها» است. در تنجیم سنتی، میخ هشتم، خانه مرگ (Death) است که معادل آن در لاتین Mors نام دارد (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10). در بندهشن، از آنجا که بحث اوتاد، در تشریح زایچه کیهان مطرح شده است و در این زایچه، برج سرطان، در وتد طالع (وتد اول) واقع است، برج دلو نیز در «میخ مرگان» یعنی بیت الموت جای دارد. بنا بر التفهیم (بیرونی، 1352: 429)، دلالتهای ویژه مولودان برای این وتد عبارتند از: «[آخر بزرگی و ] مرگ و سببهایش و کشتن و زهرها و تباهی تن از دارو خوردن و میراثها و مال زنان و نفقه کردن و درویشی و حاجتومندی و حیله های مرگ». (برای توضیحات بیشتر رک. Mēx)
ریشه شناسی: این واژه مرکب است از: marg- «مرگ» + پسوند نسبت -ān «ـان»؛ هند و ایرانی آغازین: از ریشه *mar- «مردن» (لوبوتسکی، 2009: 65)؛ سانسکریت: maraṇā- «خانه هشتم» (مونیرویلیامز، 1960: 789) از ریشۀ mar- «مردن» (رک. gōzihr-mār)؛ اوستایی: مشتق از mahrka- «مرگ» از ریشه marək- «کشتن» (رایشلت، 1911: 251)؛ فارسی باستان: از ریشه mar- «مردن» (کنت، 1953: 202)؛ فارسی میانه: Margān (تقی زاده، 1316: 329؛ مکنزی، 1964: 526؛ بهار، 1345: 283-284؛ بهار، 1375: 105، 106)؛ صورت جمع marg [mlg] (مکنزی، 1971: 54؛ نیبرگ، 1974: 127؛ مایرهوفر، 1996: 324)؛ فارسی میانه ترفانی: مشتق از marg [mrg] (مکنزی، 1971: 54)؛ پازند: مشتق از marg ؛ فارسی نو: مرگان؛ معادل انگلیسی:Death «مرگ» از لاتین Mors (اسنودگراس، 1997: 9-10؛ مکنزی، 1964: 526)؛ معادل عربی: بَیتُ‌المَوت.
§§§

مطلب مرتبط :   نرم افزار کامپیوتری

دسته بندی : علمی