دانلود پایان نامه

ریشه شناسی: هند و ایرانی آغازین: *duaišas- (لوبوتسکی، 2009: 41)؛ سانسکریت: dvéṣa- (مونیرویلیامز، 1960: 507؛ مایرهوفر، 1992: 770)؛ اوستایی: dvaēšah-, t̰baēšah- «خصومت» (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی میانه: bēš [byš] «غم، اندوه» (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: مرتبط با [ˀnˀbyš] «بی آشوب، بی خصومت» (نیبرگ، 1974: 47)؛ پازند: bēš (نیبرگ، 1974: 47)؛ فارسی نو: بیش به معنی «ترح و آفت عربی است» (برهان قاطع)؛ انگلیسی: sorrow «اندوه» (مکنزی، 1971: 18)؛ afflictions «آفت» (مکنزی، 1964: 516)؛ معادل عربی: تَرَح، آفت (تقی زاده، 1316: 337؛ دهخدا).
ترکیبات:
šādīh ud bēš «فَرَح و تَرَح، شادی و اندوه».
§§§
Brādarān [blˀtlˀn’ < blˀtl | M br ˀdr | N birādar]
(احکام بروج: اوتاد)
* برادران: بَیتُ الإخوَه، وتد سوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات: در احکام نجوم سنتی، وتد ثالث، که خانه سوم است، «بَیتُ الإخوَه» نام دارد (دهخدا؛ بهار، 1375: 106). نام تنجیمیِ این خانه را در پهلوی Barādarān («برادران») است. در تنجیم سنتی، میخ سوم، خانه برادران (Brethren) است که معادل آن در لاتین Fratres نام دارد (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10). در بندهشن، از آنجا که بحث اوتاد در تشریح زایچه کیهان مطرح شده است و در این زایچه برج سرطان، در وتد طالع (وتد اول) واقع است، برج خوشه نیز در میخ برادران جای دارد. بنا بر التفهیم (بیرونی، 1352: 429)، دلالتهای ویژه مولودان برای این وتد عبارتند از: «برادران و خواهران و خویشان و خوسرواران و دایگان و زنان پرورنده و دوستان و از جای بجای گشتن و سفر نزدیک و خوابها و دانش و فقه اندر دین». (برای توضیحات بیشتر رک. Mēx)
ریشه شناسی: این واژه مرکب است از: barādar + پسوند نسبت -ān : هند و ایرانی آغازین: *bhraHtar- (لوبوتسکی، 2009: 25)؛ سانسکریت: bhrātrá- ، bhrā́tṛ- (مونیرویلیامز، 1960: 770؛ مایرهوفر، 1996: 280)؛ اوستایی: brātar- (بارتولومه، 1904: 971)؛ فارسی باستان: brātar (کنت، 1953: 201)؛ پهلوی اشکانی: [brˀdrˀn]، جمع brād (دورکین-مایسترارنست، 2004: 109-110)؛ فارسی میانه: Brādarān (بهار، 1375: 106؛ بهار، 1345: 101؛ مکنزی، 1964: 526)؛ brādar (مکنزی، 1373: 54)؛ «براتران» (تقی زاده، 1316: 327)؛ فارسی میانه ترفانی: brād (بویس، 1977: 27)؛ پازند: brād (نیبرگ، 1974: 49)؛ فارسی نو: برادران؛ انگلیسی: Fratres – Brethren (مکنزی، 1964: 526؛ اسنودگراس، 1997: 9-10)؛ معادل عربی: بیت الاخوه (بهار، 1375: 105).
§§§
Bunza [Paz. bunza, bunda]
(منازل قمر)
* بُنزه: خانه بیست و چهارم ماه. از 6 درجه و 40 دقیقه دلو تا 20 درجه همان برج
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بسامد و خوانش: این واژه در بندهشن (2: 2) یک بار آمده است و املای آن در نسخ مختلف به صورت پازند است: در TD1 (bundi)؛ در TD2 و DH (bunza)؛ در K20 و M51 (bunda)؛ در K20b (baṇda)، (پاکزاد، 2005: 36پ53). اکثر پژوهشگران بندهشن در مورد معنا و ریشه شناسی این منزل قمر سخنی نگفته‌اند. هنینگ (1942) در مقاله خود پیرامون نجوم در بندهشن، حتی اسم این منزل را هم ذکر نکرده است. بهار (1345: 403) ابتدا آنرا Bunaz خوانده؛ اما، نهایتاً در کتاب پژوهشی در اساطیر (بهار، 1375: 61)، تلفظ آنرا Bunza می‌نویسد. بهزادی (1368: 5-6) نیز همین تلفظ را ثبت می‌کند. انکلساریا (1956: 31) و یوستی (1868: 127) آنرا Bunda خوانده‌اند. تنها محققی که در کشف معنای آن تلاش کرده است، یوستی (1868: 127) است که آنرا به معنی «بند، ریسمان» محسوب می‌کند.
توضیحات: این منزل قمر که در بندهشن به صورت پازند Bunza آمده است، برابر است با منزل هندی «Śatá-bhiṣaj» (بهار، 1375: 61). نام این منزل در عربی برگرفته از ستاره شاخص این منزل بنام «سَعد الاخبیه» است که در نجوم مدرن به آن «Sadachbia» می‌گویند. بهار (1375: 61) این منزل را برابر با «سعدالسعود» محسوب می‌کند که حاوی ستارگان دوم و سوم واقع بر منکب چپ دلو (ξ و β دلو) می‌باشد.
§§§
C
čihrag [cyhlk’ | Paz. čihar | Av. čiϑra- | OP ciça- | M čihrag]
(تنجیم: طبایع ستارگان)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درموردرشد اقتصادی، حقوق مالکیت، فعالیتهای اقتصادی، هزینه مبادله

دسته بندی : علمی