عملکرد مدیران

مدیریت وقتی می­تواند از پس وظایف خود برآید که درک کاملی از عوامل بیرونی مانند عوامل اقتصادی، تکنولوژی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی که عملکردشان تأثیر خواهد گذاشت، داشته باشند (سرکویه، 1391، ص 36). عملکرد مدیر عبارت از میزان کارایی و اثربخشی مدیر در تعیین هدف­های مناسب و تحقق آنهاست (علاقه­بند، 1381، ص45).

شاخص­های عملکردی مدیران عبارتند از: روابط انسانی، امور آموزشی، امور تربیتی، امور مالی و اداری،

امور ارزشیابی (غفوریان و همکاران، 1389، ص70). سازمان­ها برای رسیدن به اهدافی تأسیس می شوند و عوامل بسیاری بر افزایش عملکرد آنها تأثیر دارند. این عوامل را در دو گروه درون سازمانی(سخت افزاری و نرم افزاری) و برون سازمانی (ساختاری ، منابع طبیعی و دولت) طبقه­بندی می­کنندو اگرچه در میان عوامل نرم افزاری، به نقش کارکنان سازمان در افزایش عملکرد آن اهمیت زیادی داده شده است، ولی در سازمان­های پیچیده امروزی، مدیران مؤثرترین نقش را در بهره­وری و افزایش عملکرد سازمان دارند (فقهی فرهمند، 1381، ص40). کارکرد مدیران نیز بسته به نوع سازمان متفاوت است. در سازمان­های آموزش محور، همانند آموزش و پرورش، مدیریت نقش و جایگاهی بسیار مهم­تر و اساسی­تر دارد و به تعبیری عملکرد سازمان بیشتر تحت تأثیر عملکرد مدیران آن است. شرط لازم در ارزیابی عملکرد چنین سازمان­هایی، ارزش­یابی مدیران آن است و ارزشیابی کارکنان و مدیران بی توجه به مقدمات آن نتایج منفی درپی خواهد داشت. در میان این مقدمات، توجه به انسان و خصوصیات انسان بسیار مهم است، از این رو که شاید در بسیاری موارد، عملکرد انسان نتیجه و بازتاب خصوصیات، روحیات و … او باشد(ابطحی و عباسی، 1386، ص22). بررسی خصوصیات، روحیات و … مدیران آموزش و پرورش نیز به عنوان عوامل مؤثر بر عملکرد و تعیین میزان اهمیت آن­ها می­تواند راه­گشای بسیاری از تصمیم­گیری­های راهبردی باشد(موسی­خانی و همکاران، 1389، ص128).

مطلب مرتبط :   ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﭘﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
دسته بندی : علمی