دانلود پایان نامه

فهرست جداول، شکل، نمودار و نقشه ها
جدول1-1 طبقه بندی تعداد شهرهای کشور در طبقات مختلف جمعیتی طی سالهای 1390-1365………………………………… 9 جدول1-2: چگونگی توزیع شهرهای کوچک کل کشور و استان مازندران در سال1390(به درصد)…………………………………..9
جدول2-4: مقایسه تطبیقی استراتژی های مدرن و غیر مدرن……………………………………………………………………………………….60
جدول2-2: تاکیدات اصلی و فرعی دیدگاههای مطرح شده…………………………………………………………………………………………73.
جدول2-3: مزیت ها و کاستی های دیدگاههای مطرح شده ………………………………………………………………………………………74
جدول2-4: آثار احتمالی بکارگیری دیدگاه توسعه و تقویت شهرهای کوچک مبتنی بر توسعه فضایی پایدار…………………… 76
جدول(3-1): فهرست شهرهای نمونه در هر ناحیه…………………………………………………………………………………………………….85
جدول3-2: طبقه بندی پایداری از دیدگاه پرسکات و آلن…………………………………………………………………………………………..76
جدول3-3: جدول بارومتر پایداری پرسکات و آلن…………………………………………………………………………………………………..76
جدول (3-4): رهیافت و چارچوب سازماندهی شاخص ها (ابعاد، مؤلفه ها، معیارها و شاخص ترکیبی)…………………………113
جدول (3-5):چک لیست انتخاب شاخص های توسعه پایدار شهرهای کوچک…………………………………………………………. 113
جدول (3-6): تعداد شاخص های منتخب در ارتباط با هر کدام از معیارها و ابعاد پایداری……………………………………………115
جدول (3-7): فهرست شاخص های منتخب پایداری زیست محیطی شهرهای کوچک استان مازندران………………………..117
جدول (3-8): فهرست شاخص های منتخب پایداری اقتصادی شهرهای کوچک استان مازندران………………………………….118
جدول (3-9): فهرست شاخص های منتخب پایداری اجتماعی شهرهای کوچک استان مازندران……………………………….120
جدول (3-10): فهرست شاخص های منتخب پایداری کالبدی-زیرساختی شهرهای کوچک استان مازندران………………..121
جدول (3-11):متوسط ارزش نهایی شاخص ها در ابعاد چهارگانۀ پایداری از دیدگاه خبرگان…………………………………….122
جدول4-1: توزیع نقاط سکونتی و تعداد جمعیت آنها بر اساس پهنه های توپوگرافی…………………………………………………136
جدول (4-2): جمعیت استان مازندران به‌تفکیک نقاط شهری و روستایی (به نفر و درصد)………………………………………..138 جدول(4-3): تعداد و نرخ رشد جمعیت استان مازندران در سال های 1375تا1390………………………………………………….139
جدول(4-4): شاخص‌های جمعیتی استان ازندران…………………………………………………………………………………………………139
جدول(4-5): رتبه و جمعیت شهرهای گروه اول…………………………………………………………………………………………………..141
جدول(4-6): رتبه و جمعیت شهرهای گروه دوم…………………………………………………………………………………………………..142

مطلب مرتبط :   افزایش فالوور اینستاگرام

دسته بندی : علمی