دانلود پایان نامه

– الیمائی یا علیمائید نامی بود که یونانیان بر عیلامیان عهد جدید اطلاق می کردند، و مورخین عصر حاضر نیز برای تمیز میان این سلسله و سلسله های کهن ایلامی این نام را پذیرفته و نقل کرده اند. ( مصدر: پیشین، ص58)
– بویل، جی. آ: تاریخ ایران از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانی، پژوهش دانشگاه کمبریج، ترجمه: حسن انوشه، تهران، چاپ اول، 1368، جلد سوم قسمت اول، ص 409؛ شبانه: همان، ص 51.
– م. ح، مصدر: تاریخ ارجان، چاپ اول، انتشارات احرار، 1387، ص 60.
– مهناز، شریفی: « سوزیانای میانه در پرتو سفالینه ها بر اساس بررسی تپه سبز»، مطالعات باستان شناسی، شماره1، بهار و تابستان 1388، ص45.
– مصدر: پیشین، ص21؛ امیری پری: پیشین، ص121-122؛ حسینی فسایی: پیشین، جلد 2، ص 1470؛ افضل الملک: پیشین، متن، ص 338-339؛ علی اکبر، دهخدا: لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول از دوره جدید، با همکاری انتشارات روزنه، بهار 1373، ج1، ص1410؛ بهرامی: پیشین، ص270-271؛ اقتداری: پیشین، ص222.
– اقتداری: همان، ص221.
– گردیزى: پیشن، ص 350.
– احمد، اقتداری: خوزستان و کهگیلویه و ممسنی، انتشارات انجمن آثار ملّی، تهران، 1359، ج3 درمجموعه آثار خوزستان، ص222.
– حسینی فسائی: پیشین، ج‏2، ص 1470.
– دهخدا: پیشین، ج 1، ص1410.
– ملایرى، محمد مهدى: تاریخ وفرهنگ ایران در دوره ی انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، انتشارات توس، تهران، چاپ اول، 1379، جلد4، ص84؛ نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص462.
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص462.
– افضل الملک: پیشین، ص 339.
– اقتداری: پیشین، ص220.
– محمد بن جریر، طبری: تاریخ الامم و الملوک، ترجمه: ابو القاسم پاینده‏، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ پنجم، 1375، ج2، ص94و 641؛ اقتداری: پیشین، ص251.
– موسوی بجنوردی: پیشین، ج7، ص462.
– حمزه بن الحسن الاصفهانى‏: تاریخ سنى ملوک الارض و الانبیاء علیهم الصلاه و السلام‏، منشورات دار مکتبه الحیاه، بیروت‏، ص 45؛ نواده مهلب پسر محمد پسر شادى‏: مجمل التواریخ و القصص، محقق / مصحح: ملک الشعراء بهار و بهجت رمضانى‏، انتشارات کلاله خاور، تهران، چاپ دوم، ص74؛ صفا: تاریخ ادبیات در ایران‏، انتشارات فردوس‏، تهران، چاپ هشتم، 1378، ج1، ص98؛ مستوفی: پیشین، متن، ص116؛ حمزه بن حسن اصفهانی: پیشین، ترجمه، ص55؛ اقتداری: پیشین، ص217،و221،و251و جاهای دیگر؛ بهرامی: شهرهای ساسانی2، همان، ص268.
–  دینوری: پیشین، ص96؛ اقتداری: پیشین، ص251.
– ابن الفقیه: پیشین، ص406.
– بلاذرى: فتوح البلدان، پیشین، ص539؛ أبو عمرو خلیفه بن خیاط بن أبی هبیره اللیثی العصفری، ملقب بشباب (م 240): تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق فواز، بیروت، دار الکتب العلمیه، ط الأولى، 1415/1995، ص91؛ اقتداری: پیشین، ص254،و 279.
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص462؛ اقتداری: همان، ص278.
– نیستانی: پیشین، دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص462.
– حسینى منشى: پیشین، ص 36.
– افضل الملک: پیشین، ص 340.

مطلب مرتبط :   مقاله درباره نابرابری درآمد

دسته بندی : علمی