دانلود پایان نامه

با توجه به عنوان تحقیق، قلمرو موضوعی این تحقیق؛ ساختار و سیستم درونی شهرهای کوچک در استان و سنجش پایداری این شهرها می باشد.
1-9- مراجع استفاده کننده از نتیجه رساله :
نتایج و یافته های این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و نهادهای ملی منطقه ای و محلی دخیل در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری مانند: وزارت راه و شهرسازی، استانداری، بنیاد مسکن، فرمانداریها و شهرداری‌های استان قرار گیرد.
1-10- موانع و محدودیت های تحقیق:
در انجام‌‌ هر تحقیقی‌‌همیشه موانعی بر سر راه می باشد. وجود مشکلات، تنگناها و موانع از ویژگیهای ذاتی‌‌هر پژوهش علمی است، غلبه بر این مشکلات خود بخشی از فرایند تحقیق را تشکیل می‌دهد. محدودیتهایی که در انجام این تحقیق بر سر راه وجود داشت عبارتند از:
پیچیدگی سازو کارهای موثر بر توسعه شهرهای کوچک در حوزه مورد مطالعه
هزینه بالای جمع آوری اطلاعات و برداشت های میدانی
مطالعات محدود قبلی در خصوص شهرهای کوچک مورد مطالعه
کمبود منابع اطلاعاتی لازم در خصوص پایداری شهرهای کوچک استان مازندران
عدم دسترسی به آمار و اطلاعات به هنگام و دقیق
گستردگی و تنوع زمینه های مطالعاتی
فقدان وجود بسته های مشخص نماگرهای پایداری ویژه شهرهای کوچک کشور
1-11- مفاهیم و واژه های پایه:
پایداری (Sustainability ): پایداری در معنای کلی خود به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هرسیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق می شود، بدون اینکه در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است و یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد برروی آن ها، به ضعف کشیده شود. از سوی دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موقعیتی است که سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی کسب می کند. به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فرایند و حساس باشد. بنابراین سیستم پایدار به کارکرد مناسب درونی و به رابطه سازگار با محیط و به عبارت بهتر به پایداری در درون و به پایداری در بیرون نیازمند است تا در مجموع به عنوان سیستم پایدار عمل کند(زاهدی،47:1385).
همچنین پایـداری مفهومـی است که در پی طـرح توسـعۀ پایـدار بـه عنوان الگووارۀ جدیدی در جهان مطرح شد و ریشه های این نگرش به نارضایتی از نتایج توسعه و رشد اقتصادی- اجتماعی از منظر اکولوژیک بر می گردد. این الگووارۀ نوپا به مقابله با الگوهای تولید، توزیع و مصرف ناسازگار با طبیعتی می پردازد که به اتمام منابع و تخریب محیط زیست می انجامند و تنها فرآیند توسعه ای را می پذیرد که به بهبود کیفیت زندگی انسانها در حد ظرفیت پذیرش(Carrying Capacity) نظام های پشتیبان حیات منجر شود.
پایداری شهری (Urban Sustainability ): پایداری شهری بعنوان مفهوم تکمیلی در کنار توسعه پایدار شهری ارائه شده است. اگر پایداری را توانایی یک سیستم برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود بدانیم، توسعه پایدار فرایندی است که منجر به ایجاد وضعیتی پایدار می شود. با این وجود به نظر می رسد که هر دوی آنها یک هدف را دنبال می کنند و آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان است. نکات کلیدی که در پایداری شهری بایستی مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: 1- تاکید بر روی فرایند و نه نتیجه2 -تاکید بر زمینه های جغرافیایی، ابعاد مکانی و دانش بومی به جای تاکید بر نتایج قطعی و از پیش مشخص5- تاکید بر ظرفیت سازی محلی برای مدیریت پیامد های ناخواسته و نامطلوب ناشی از شوک ها و تغییرات محیط جهانی. بنابراین پایداری شهری بخش جداشدنی از پایداری جهانی است که در صدد آزمون شهرنشینی در درون فرایند های پویا و پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اکولژیکی تولید کننده رشد شهری به گونه ای پایدار و ناپایداراست(National Science Foundation.2000:12)
پایداری شهری ابعاد گوناگونی دارد: از لحاظ اکولوژیک، شهر همچون نظامی باز(Open System) متکی به جریان عظیم ورودی مواد و انرژی از بوم کره(Eco-Sphere) است و تمامی آنها به صورت ضایعات در نهایت به خارج جریان می یابد. بنابراین، پیش نیاز شهر پایدار، پایداری عرصۀ گسترده ای است که جایگاه نظـام های پشتیـبان حیات آن است. از این جنبه، به حداقل رساندن پیامدهای زیست محیطی منفی، کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و نحوۀ استفادۀ صحیح از منابع تجدیـد شونده متنـاسب با میزان بازتولید آنها مطرح است. در نگرش اقتصادی- اجتماعی نیز، تنها حفاظت از سرمایه های طبیعی و نظام های زیست محیطی منظور نظر نیست، چراکه این رویکرد با منطق اخلاق و سرشت انسانی مطابقت ندارد بلکه، رویکردی کل گرایانه را می طلبد تا حفظ سرمایه های اجتماعی(روابط ارگانیک ساکنین اجتماعات توأم با حس تعلق مکانی) پایه و اساس یادگیری اجتماعی(Social Learning) و نیز توانمندسازی( Enablement) اجتماعات محلی قرار گیرد. این مفهوم ما را به درک روشنی از اصطلاح توسعۀ پایدار می رساند(فنی.ز. صارمی.ف، 1388).
توسعه پایدار ( Sustainable Development): توسعه ای که نیازهای کنونی نسل حاضر را بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل های آینده در تامین نیازهایشان برطرف می کند(WCED,1987). و یا فرایندی از تغییر که ضمن حفاظت از منابع طبیعی و انسانی مورد نیاز نسل های بعدی، کیفیت زندگی مردم را بهبود ببخشد(UNCHS.1996:43). توسعه ی پایدار، فرایند مداوم و پیوسته ی تغییر و سازگاری که در آن بهره وری از منابع، جهت سرمایه گذاریها، محور های توسعه فنی و تکنولژیکی و تغییرات نهادی در هماهنگی با هم بوده و توانایی نسل کنونی و نسل های آینده را در برخورداری از نیازهایشان و دستیابی به آرمانها و آرزو هایشان ارتقا می بخشد(Estes,1993:1).
توسعه پایدار شهری ( Urban Sustainable Development): شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آینده را تضمین کند(Hall,1993:22). توسعه پایدار شهری فرایندی است خلاق، متغیر، پویا و مبتنی بر مشارکت که هدف نهایی آن ارتقا کیفیت زیست شهروندان می باشد. اما در این فرایند، منافع هیچ بخشی از سیستم به هزینه سایر بخش ها تأمین نمی شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد دربارههوش بازاریابی

دسته بندی : علمی