دانلود پایان نامه

منوچهرمحمدی (1382) در کتاب «انقلاب اسلامی در مقایسه با انقلاب های فرانسه وروسیه» سعی کرده در سه حوزه اوضاع سیاسی _ اجتماعی قبل ازانقلاب، عوامل پیروزی انقلاب، و مرحله بعد ازپیروزی انقلاب به بررسی این سه انقلاب بپردازد. فرق این پایان نامه با کتاب منوچهرمحمدی آن است که پایان نامه حاضر برعناصر شکل گیری ایدئولوژی و نقش ایدئولوگ ها دردوانقلاب ایران وفرانسه می پردازد.
برینتون (1362) درکتاب «کالبد شکافی انقلاب: انگلیس، فرانسه، روسیه،آمریکا» به اهداف انقلاب از زمان رژیم های پیشین ونخستین مراحل انقلاب و پایگاه اقتصادی اجتماعی توده انقلابی وفرمانروایان میانه رو و سپس به قدرت رسیدن تندروها و پس ازآن به بررسی عصروحشت و سپس در انتها به عصر ترمیدور می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب برینتون آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد و چگونگی ظهورایدئولوژی های انقلابی را تبیین می کند.
کورزین (1384) درکتاب «انقلاب فرانسه» در نوشتاری مختصر رویدادهای مهم درتاریخ انقلاب فرانسه را ازسال 1788 تا 1799 بررسی میکند فرق پایان نامه حاضر با کتاب کورزین آن است که این پژوهش به شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی و ایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی ونقش ایدئولوگ ها را بیان می کند.
پزشک زاد (1383) درکتاب «مروری درتاریخ انقلاب فرانسه» به بررسی اجمالی اقشارشرکت کننده در انقلاب فرانسه می پردازد و با دیدی تاریخی حوادث انقلاب فرانسه را از14 ژوئیه 1789 تا کودتای ناپلئون به اختصار بیان می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب پزشک زاد آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دوانقلاب ایران وفرانسه باتاکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی می پردازد.
حسینی (1388) درکتاب «رهبری وانقلاب» به بررسی نقش ایدئولوگ اصلی وهدایت کننده انقلاب ونماینده اصلی انقلابیون اسلام خواه (امام خمینی) پرداخته است وسوال این پژوهش این است که امام خمینی چگونه توانست به عنوان رهبری با جاذبه فراگیردر راس نهضت انقلابی قرار گیرد و نقش سایر ایدئولوگ های انقلاب را در جهت کمک به ظهور دوباره کاریزما ومذهبی گرایی تحلیل می کند. فرق پایان نامه حاضر با کتاب حسینی آن است که این پژوهش که در قالب پایان نامه ارائه شده است سعی در شناخت ایدئولوگ های انقلاب ایران و فرانسه در ارتباط ودرکنار هم و نقش آن ها در پدید آوردن ایدئولوژی مورد نیاز برای شکل گیری انقلاب و مقایسه بین دو انقلاب ایران وفرانسه دارد.
گرین (1387) در کتاب «جنبش های انقلابی معاصر» به مقایسه انقلاب ها و مفاهیم اساسی و چالش های نظری آن ها می پردازد و فرق این اثر با کتاب گرین این است که این پایان نامه سعی در تحلیل جامعه شناختی عامل ایدئولوژی در انقلاب ایران و فرانسه دارد.
باری روزن (1379) در کتاب «انقلاب ایران: ایدئولوژی و نماد پردازی اهمیت ایدئولوژی» را در سیاست امروز ایران مورد تاکید قرار می دهد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب باری روزن آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای دو انقلاب ایران و فرانسه با تأکید بر مفهوم ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرانسه می پردازد.
اخوان مفرد (1381) در کتاب «ایدئولوژی انقلاب ایران» به این پرسش اساسی می پردازد که «چرا و چگونه در بسیج مردمی منجر به انقلاب اسلامی ایران، اسلام شیعی در وجه و قالب یک مکتب ظاهر و با اقبال عمومی رو به رو شد و به ایدئولوژی مسلط و غالب تبدیل گردید؟» فرضیه مؤلف در پاسخ به پرسش مطرح شده این است که «دگرگونی ها و پتانسیل درونی اسلام شیعی از یک سو و شرایط عینی جامعه از سوی دیگر، عوامل مؤثر در مکتبی شدن تشیع و برتری آن در مقام ایدئولوژی مسلط بسیچ مردمی در انقلاب اسلامی ایران بوده‏اند». فرق پایان نامه حاضربا کتاب اخوان مفرد در این است که این پایان نامه به بررسی و مقایسه عناصر ایدئولوژی و ایدئولوگ ها در انقلاب فرانسه می پردازد.
سوبول (1376) درکتاب دو جلدی «انقلاب فرانسه» به رخ داد های از1787-1799از فتح باستیل تا سقوط ژیروندن ها می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب سوبول آن است که همه عناصر پدید آورنده ایدئولوژی ها ونقش ایدئولوگ ها اعم از دینی وغیر دینی درانقلاب ایران و فرانسه در این پایان نامه بررسی خواهد شد.
دویل در کتاب «انقلاب کبیر فرانسه»، به چرایی و چگونگی انقلاب فرانسه می پردازد. فرق پایان نامه حاضر با کتاب دویل آن است که این پایان نامه سعی در شناخت مقایسه ای عامل ایدئولوژی وایدئولوگ های انقلابی در ایران و فرا نسه به طور مفصل می پردازد و چگونگی شکل گیری ایدئولوژی های انقلابی و نقش ایدئولوگ ها رابیان می کند.
ح – محدوده زمانی و مکانی
این تحقیق موضوع مورد تحقیق از سال های1700 تا 1789 میلادی (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب فرانسه) و سالهای 1320تا 1357 (سال های شکل گیری ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران) در کشور های فرانسه و ایران مورد مطالعه مقایسه ای قرار می گیرد.
خ- فصول و سازمان دهی تحقیق
در این پژوهش در فصل نخست، کلیات تحقیق ارائه می شود؛ در فصل دوم، به مبانی نظری تحقیق پرداخته می شود، و در فصل سوم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران اشاره خواهد شد. و در فصل چهارم، به مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب فرانسه اشاره خواهد شد و سپس در فصل پنجم به مقایسه مولفه ها و ویژگی های ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فرانسه توجه خواهد شد.

مطلب مرتبط :   قانون حمایت از خانواده

فصل دوم
مبانی نظری و تاریخچه
مقدمه
در این فصل ابتدا به موضوع ایدئولوژی و انواع آن پرداخته می شود و همچنین به نقشی که در اداره کردن جامعه و شکل گیری انقلاب ها داشته اند اشاره خواهد شد و پس از تعریف ایدئولوژی و انواع آن، به بحث ایدئولوژی انقلابی و ایدئولوژی دولتی پرداخته می شودکه به نظر می رسد این دو در خاستگاه و زمینه های شکل گیری انقلابشان هم متفاوت باشند، زیرا که اندیشه های که باعث ایجاد ایدئولوژی می گردد دارای زمینه ای خاص می باشد که در این فصل به آن ها پرداخته خواهد شد. همچنین در این فصل به شرایط اجتماعی و سیاسی و عناصر ایدئولوژی انقلاب و کارکرد ایدئولوژی انقلابی و همچنین نفی وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب خواهیم پرداخت که هر کدام از این عناصر دارای کارکردها و اهمیت بالایی در شکل دهی جریان انقلاب در جامعه آن زمان بوده است.
الف- ایدئولوژی
ایدئولوژی یکی از ارکان بسیج سیاسی منجر به انقلاب است. از دیر باز آنچه مورد توجه
نظریه های انقلاب قرار گرفته، شرایط فکری بوده است. در نظریه های کلاسیک شامل نظریۀ طبقاتی مارکسیسم، نظریۀ فرهنگی دورکهایم، نظریه واقع گرایی سیاسی پاره تو، نظریه کاریزمای وبر، نظریۀ روان شناسانۀ «دو توکویل» است که می توان گفت شرایط فکری انقلاب به ترتیب عبارت از: خود آگاهی طبقاتی در قالب ایدئولوژی، آنومی، تشنگی ایدئولوژی و تحریک عاطفی، فریب توده ای، ارادت عاطفی به رهبران کاریز ماتیک و بالاخره توقعات فزایندۀ توده هاست. بنابراین ایدئولوژی در چنین نظریه هایی کارکرد و نقش قابل توجهی در پیدایش اوضاع انقلابی و چگونگی وقوع بسیج انقلابی دارد.
کارکرد و جایگاه ایدئولوژی در نظریه های روان شناختی، سیاسی و نیز نظریه های نوین انقلاب – که در دو سطح خرد و کلان قابل بررسی اند – در درجۀ اول اهمیت قرار گرفته است. این تحقیق چشم اندازی است به همین موضوع و کنکاشی است در شناختن مفهوم ایدئولوژی و تعیین کارکردها و جایگاه آن در نظریه های انقلاب.
«ژان بشلر» هم در کتاب خود برای ایدئولوژی پنج کارکرد را مشخص ساخته است که عبارتند از : صف آرایی یا جبهه گیری،توجیه، پرده پوشی، موضع گیری و بالاخره دریافت یا ادراک. مطابق نظر وی، اولین کارکرد ایدئولوژی، شناساندن دوستان به یکدیگر و معرفی دشمن به آن هاست. هر جبهه ای نیازمند نشانه ها، نمادها، شعارها و گفتارهاست تا هواداران را به دور خود جمع کند و مخالفین را طرد نماید. این علایم می تواند میل درآمیختن با جمع یا میل غریزی انسان به مستحیل شدن در گروه و پرخاشگری را به راحتی بر انگیزد. جدال سیاسی سازمان یافته به ایدئولوژی نیاز دارد تا دوستان را به هم جمع کند و صف دشمنان را جدا کرده آن ها را طرد نماید. این علایم می تواند میل درآمیختن با جمع یا میل غریزی انسان به مستحیل شدن در گروه و پرخاشگری را در افراد به راحتی برانگیزد. جدال سیاسی سازمان یافته به ایدئولوژی نیاز دارد تا دوستان را به دور هم جمع کند و صف دشمنان را جدا کرده آن ها را طرد نماید. جدال سیاسی همیشه حالت دو قطبی پیدا می کند و در نتیجه دو جبهه یا دو جبهۀ ائتلافی ایجاد می شود. گاه ایدئولوژی ها مواضع فکری ناهمگن را زیر یک چتر جمع می کنند به طوری که در هر جبهۀ ایدئولوژیکی جریان های فکری متفاوت و علایق گوناگون در کنار هم قرار می گیرند.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردگردشگری فرهنگی، صنعت گردشگری، محل سکونت

دسته بندی : علمی