اهمیت فناوری اطلاعات

تغییرات فناوری اطلاعات، خود دانشی است که کلید منابع رقابت های صنعتی و رشد اقتصادی را تشکیل می دهد. در میان بسیاری از فناوری های این عصر، بدون شک پیشرفت های فناوری اطلاعات تاثیر زیادی در تغییرات اقتصادی جهانی داشته است. فناوری اطلاعات به عنوان یک تکنیک برای سیستم های مدیریت و فرآیند رشدتلقی می شود. انقلاب کامپیوتر و تغییرات فناوری سریع ناشی از آن هم بر تولید و هم بر مصرف تاثیر خارق العاده ای داشته است. کامپیوتر گردآوری، پردازش و انتقال سریع اطلاعات را امکان پذیر ساخته و موجب تقلیل هزینه ها، افزایش بهره وری، افزایش کیفیت و کارایی در همه بخش های تولیدی و خدماتی گردیده است. امروزه شبکه های اطلاعاتی که در نتیجه توسعه فناوری اطلاعات رشد یافته اند. مهمترین تاثیر را در جهانی کردن صنعت و خدمات داشته اند. فناوری اطلاعات به عنوان فناوری شبکه خدمات جدیدی را ایجاد کرده که نتیجه اقتصادی عمده آن استاندارد کردن فرآیندهای پردازش اطلاعات است. فناوری اطلاعات در هر فعالیت کاربرد دارد، از جمع آوری مالیات ها تا اداره بانک ها از استخراج نفت تا سیستم کارایی انرژی از مدیریت اسناد تا مسائل پیچیده علمی دانشگاهی و نیازهای آموزشی فنی، از چاپ و نشر تا حمل و نقل، از تجارت تا مدیریت زیست محیطی در صنعت، و بانکداری، از سرگرمی ها گرفته تا ارتباطات دور و نزدیک و زمینه وسیع دیگری مثل برنامه ریزی اقتصادی کلان، تصمیم گیری امور عمومی و آموزشی بهداشت و تولید می توان از فناوری اطلاعات استفاده کرد و بهره گرفت(مهدوی، ١۳۷۹: ۴۹).

مطلب مرتبط :   تفاوت بین تجربه برند و دیگر ساختارهای برند از دیدگاه مدیریت

 

دسته بندی : علمی