دانلود پایان نامه

تعارض در سطح عمودی
تعارض در سطح افقی
ابهام در نقش
تعارض در نقش
تعارض ناخواست-ناخواست
تعارض ناخواست-خواست
تعارض خواست-ناخواست
شکل 2-12 .انواع تعارض سازمانی
(منابع: شرمرهورن و همکاران، 2003؛ رابینز و جاج، 2008؛ رابینز، 2005؛ ویلیامز،2011؛ رضائیان، 1382)
2-4-9-4- طرق بررسی تعارض در سازمان
بر اساس نظریات لوتانز (1992) تعارض بین افراد یک گروه که شامل دو یاچند نفر هستند از دو طریق قابل بررسی است:
تحلیل مذاکره ای – که مشتمل بر خود فرد، فعالیتها، حرکات و بازیهایی است که در سازمان انجام می‌دهد.
پنجره جوهری- که چهار قسمت خود آشکار فرد، خود پنهان، خود کور و خود ناشناخته فرد را مورد بررسی می‌دهند.
2-4-9-5- منابع تعارض در سازمان
مولینز (2002) منابع بروز تعارض در سازمان را در قالب سه سطح فردی، گروهی و سازمانی بررسی می‌کند. از نظر وی تعارض در بعد فردی حاصل تفاوت در ادراک افراد، نگرشها، ویژگیهای شخصیتی، نیازهای فردی خاص، بیماری یا فشار، در بعد گروهی نیز تعارض حاصل تفاوت بین اهداف فردی و گروهی، تضاد بین بخش ها و گروههای مختلف در سازمان، سازمان غیر رسمی و رسمی و هنجارهای گروه، بین مدیران و زیر دستان است. به علاوه وی باور دارد که در بعد سازمانی عواملی نظیر منابع محدود، بخش بندی و تخصصی کردن امور، ارتباطات، ساختار و سبک آن، رهبری و رفتار مدیریتی در بروز تعارض نقش مؤثری دارند.
2-4-9-7- عوامل بروز تعارض در سازمان
شفیعی و همکاران(1385) عوامل بروز تعارضات در سازمان را به چهار دسته فردی، سازمانی، ساختاری و فرا سازمانی تقسیم می‌کنند که به طور خلاصه در زیر به آنها اشاره می‌گردد.
عوامل فردی شامل شخصیت، اخلاق فردی و میزان پایبندی افراد به ارزشهای اخلاقی، نوع ادراک و تفاوت شناختی است.
عوامل سازمانی: ناسازگاری در هدفهای عملیاتی، وابستگی کاری در زمینه مواد، منابع یا اطلاعات
عوامل ساختاری: ابهام در حیطه وظیفه، حد و مرز مسؤلیتها و وظایف، اندازه یا بزرگی گروه و تخصصی بودن کار، و سابقه خدمت است که با تعارض رابطه عکس دارد.
عوامل فرا سازمانی: جناح‌بندی های سیاسی و تعصبات گروهی است.
برخی افراد مانند نلسون و کوئیک (2002) بر این باورند که تعارض سازمانی از دو دسته عوامل نشأت می‌گیرند. این عوامل عبارتند از: عوامل ساختاری، که برگرفته از ماهیت سازمان بوده و از نحوه سازماندهی کار سرچشمه می‌گیرند نظیر؛ تخصص گرایی، بهم وابستگی، منابع مشترک، هدفهای متفاوت، سلسله مراتب اختیارات، تفاوت زیاد وجهه و اعتبار مشاغل با هم و ابهام در مسئولیت و پاسخگویی و عوامل انسانی که از تفاوتهای فردی نظیر مهارتها و توانایی ها، شخصیت، ادراک، ارزشها و باید ونبایدها، احساسها، موانع ارتباطی و تفاوتهای فرهنگی سرچشمه می‌گیرند (رضائیان، 1382).

مطلب مرتبط :   محرومیت از حقوق اجتماعی

دسته بندی : علمی