انتشار اوراق مشارکت و تاثیر آن بر نقدینگی

با توجه به آنچه که پیشتر بیان شد در اغلب سال های مورد بررسی، بودجه دولت با کسری مواجه بوده است و از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در جامعه در حجم گسترده ای روبه افزایش بوده است که البته در تمامی سال ها تناسب و هماهنگی میان روند تغییرات این دو شاخص مهم اقتصادی وجود نداشته است. به عبارتی دیگر در برخی از سال ها که بودجه دولت با مازاد نیز مواجه بوده است، روند روبه رشد نقدینگی تداوم داشته است که علامت معنی داری در خصوص وجود منابع سرگردان و قابل توجه در جامعه جهت تجهیز و تخصیص در روند توسعه اقتصادی کشور است که متاسفانه کمتر توجهی به آن شده است و تنها از طریق سیاست های مقطعی اقدام به جمع آوری قسمتی از نقدینگی موجود در جامعه شده است که به عنوان مکانیزم ساختاری در جهت اصلاح نظام مالی- اقتصادی کشور محسوب نمی گردد. همچنان که گفته شد از دلایل عمده افزایش نقدینگی در جامعه و به طبع آن افزایش تورم، کسری بودجه و تامین آن از طریق منابع نظام بانکی بوده است(سازمان برنامه و بودجه 1382). این در حالی است که کشورهای در حال توسعه با این مسئله که در ساختار اقتصادی خود مواجه بوده اند، با استفاده از سازوکار های مختلف و با ایجاد زمینه های دراز مدت سرمایه های سودآور از طریق ابزار گوناگون، به جذب منابع مالی و به عبارتی تخصیص بهینه و مطلوب سرمایه در فعالیت های گوناگون اقتصادی اعم از زیربنایی، تولیدی و خدماتی مبادرت ورزیده و آثار سودمند و مثبت اقتصادی آن را در دراز مدت دیدند. در ایران نیز طی سال های 1375 به بعد با تصویب قانون و مقررات مختلف در ارتباط با صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت، اقتصاد کشور شاهد تحول اساسی در سیاست گذاری ها و انتخاب شیوه هایی برای جلب منابع سرمایه ای از طریق مشارکت های مردمی بوده است. با تصویب قانون انتشار اوراق مشارکت، به دولت و همچنین بخش خصوصی هر ساله مجوز انتشار اوراق مشارکت در فعالیت های انتفاعی در زمینه های گوناگون داده شده است که در راستای تجهیز منابع مالی مورد نیاز پروژه های گوناگون سرمایه گذاری کمک موثری خواهد داشت(سازمان برنامه و بودجه 1382).

مطلب مرتبط :   آثار اقتصادى مالیات بر ارزش افزوده
دسته بندی : علمی